Høring

Høring

Forslag til lov om ændring af lov om Energinet, lov om elforsyning og lov om naturgasforsyning

Lov om ændring af lov om Energinet, lov om elforsyning og lov om naturgasforsyning (Ændring af formålsbestemmelsen for Energinet, ny transparent proces for Energinets investeringer og fremsynet økonomisk regulering af Energinet m.v.)

Formålet med lovforslaget er at skabe rammerne for, at Energinet kan sikre en transparent, effektiv og fremsynet udvikling og udbygning af den overordnede el- og gasinfrastruktur, og understøtte den fortsatte udvikling af energiinfrastrukturen mod en klimaneutral energiforsyning.

Lovforslaget indeholder bl.a. en ændring af Energinets formålsbestemmelse, en ny transparent proces for Energinets investeringer og en fremsynet økonomisk regulering af Energinet.

Der foretages med lovforslaget en ændring af Energinets formålsbestemmelse, hvorefter Energinet ved sin opgavevaretagelse vil skulle understøtte udviklingen af en klimaneutral energiforsyning. Samtidig sættes en tydeligere grøn retning for Energinet, hvor klima og miljø skal inddrages som hensyn i selskabets opgavevaretagelse både ved drift og udvikling samt i udbygningen af den overordnede energiinfrastruktur. Herudover skal Energinet fortsat udøve sin virksomhed under hensyn til forsyningssikkerhed og effektiv drift.

Den nye proces for Energinets investeringer skal styrke transparensen om Energinets planer for udbygning af den overordnede infrastruktur for el og gas. Dertil skal processen skabe bedre rammer for interessentinddragelse og politisk inddragelse samt være tilstrækkelig fleksibel til at imødekomme opståede behov.

Den foreslåede nye økonomiske regulering af Energinet vil være en indtægtsrammeregulering, som skal balancere forbrugerbeskyttelse og økonomisk effektivitet med mulighederne for effektive og rettidige investeringer i forhold til grøn omstilling, fremtidigt behov og teknologisk udvikling.

Derudover indeholder lovforslaget en ændring af reglerne om Energinets bestyrelsessammensætning, om offentliggørelse af ministerbeslutninger, vedtægter og årsrapport, om forundersøgelser, om tilsyn med vilkår og om klageadgang samt regler om pligtmæssig digital kommunikation. Yderligere indeholder lovforlaget en justering af visse gebyrbestemmelser samt genindsættelse af en bemyndigelse, der giver klima-, energi- og forsyningsministeren mulighed for at fastsætte regler om nedsættelse eller bortfald af pristillæg til henholdsvis opgraderet biogas, der leveres til naturgasforsyningsnettet, og renset biogas til bygasnet.

Med lovforslaget følges der op på dele af klimaaftalen for energi og industri mv. 2020 af 22. juni 2020 mellem regeringen, V, DF, RV, SF, EL, K, LA og ALT, hvor der var enighed mellem partierne om, at Energinet underlægges rammevilkår, der understøtter rettidige og effektive investeringer i takt med den grønne omstilling af samfundet og den øgede elektrificering, samtidig med at der opretholdes en høj forsyningssikkerhed. Med lovforslaget følges der samtidig op på stemmeaftale om fremtidssikret økonomisk regulering af Energinet af maj 2018 mellem den tidligere VLAK-regering, S, DF, RV og SF

Dele af lovforslaget er en genfremsættelse af lovforslag L115, der blev fremsat den 26. februar 2020.
Lovforslag
Energistyrelsen
Energi- og vandforsyning
23-09-2020
23-11-2020
01-01-2021
2019/2020
Julie Hansen
jlha@ens.dk
26-08-2020

Dokumenter

Download alle filer som zip
Titel Filstørrelse
Høringsdokument
Lovforslag om Energinet 1,941 MB
Høringsbrev 373,109 kB
Høringsliste 255,887 kB
Høringsnotat
Høringsnotat 1,035 MB
Høringssvar
høringssvar 4,161 MB