Høring

Høring

Høring over udkast til bekendtgørelse om udførelse af syn af erhvervskøretøjer ved vejsiden og bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om godkendelse og syn af køretøjer samt cirkulære om ophævelse af cirkulære om samarbejde mellem politiet og Færdselsstyrelsen om gennemførelse af syn af erhvervskøretøjer ved vejsiden

Udkast til bekendtgørelse om udførelse af syn af erhvervskøretøjer ved vejsiden

Det gældende vejsidesynsdirektiv (direktiv 2014/47/EU), der finder anvendelse fra den 20. maj 2018, fastsætter krav til antallet af vejsidesyn i medlemsstaterne. Ifølge direktivet skal det samlede antal indledende syn ved vejsiden i Unionen i hvert kalenderår svare til mindst 5 pct. af det samlede antal af de omhandlede erhvervskøretøjer, som er registreret i medlemsstaterne. Det svarer i 2020 til ca. 5.200 erhvervskøretøjer på årlig basis i Danmark.

Vejsidesyn gennemføres i dag i samarbejde mellem politiet og Færdselsstyrelsen, idet kun politiet har hjemmel til at standse køretøjerne ved vejsiden, hvorimod det i hovedsagen er Færdselsstyrelsens inspektører, der forestår den tekniske gennemgang af køretøjerne.

For at understøtte myndighedernes mulighed for at opfylde målsætningen om indledende syn på mindst 5 pct. af indregistrerede erhvervskøretøjer i Danmark, blev der ved lov nr. 1437 af 17. december 2019 tillagt Færdselsstyrelsen hjemmel til at anvise og ledsage erhvervskøretøjer hen til et kontrolsted med henblik på at gennemføre et vejsidesyn uden politiets tilstedeværelse, jf. nu synslovens § 11 a, stk. 1.

Nærværende udkast til bekendtgørelse om udførelse af syn af erhvervskøretøjer ved vejsiden fastsætter de nærmere rammer for, hvordan Færdselsstyrelsen i praksis kan udøve beføjelsen til at anvise og ledsage erhvervskøretøjer uden politiets bistand samt udføre vejsidesyn generelt. Derudover samles reglerne om udførelse af syn af erhvervskøretøjer ved vejsiden i én bekendtgørelse, hvorfor der samtidig sker ophævelse §§ 34 a og 35, stk. 4, i bekendtgørelse nr. 516 af 1. juni 2012 om godkendelse og syn af køretøjer og cirkulære nr. 9334 af 16. maj 2018 om samarbejde mellem politiet og Færdselsstyrelsen om gennemførelsen af syn ved vejsiden af erhvervskøretøjer.

Bekendtgørelser
Færdselsstyrelsen
Trafik og transport
17-08-2020
17-10-2020
07-09-2020
2019/2020
15-07-2020