Høring

Høring

Høring af udkast til lov om ændring af miljøvurderingsloven og husdyrbrugloven

Høring af udkast til ændring af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) og ændring af lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v.

Med lovforslaget foreslås der præciseringer af bestemmelser i miljøvurderingsloven og husdyrbrugloven. Præciseringerne angår en mere tekstnær implementering af VVM direktivet, således at de formuleringer, som hidtil er forklaret/beskrevet i lovforslagets bemærkninger, nu fremgår af selve bestemmelserne. Ændringerne har derfor ikke betydning i forhold til rettigheder og pligter hos de involverede (ansøgere, myndigheder, interessenter og offentligheden). Derudover har lovforslaget til formål at samle myndighedskompetencen for VVM på havbrugsområdet hos Miljøstyrelsen.

Lovforslag
Miljø- og Fødevareministeriet
Natur og klima
20-08-2020
20-10-2020
01-01-2021
2019/2020
24-06-2020

Dokumenter

Download alle filer som zip
Titel Filstørrelse
Høringsdokument
Udkast til lovforslag 1,562 MB
Høringsliste 220,337 kB
Høringsbrev 328,625 kB
VVM direktivet - datasammenskrivning 335,886 kB
Høringsnotat
Høringsnotat 153,233 kB
Høringssvar
Eksterne høringssvar 13,806 MB