Høring

Høring

Den Nationale Rekommandationsliste – baggrundsnotat for farmakologisk glukosesænkende behandling af type 2-diabetes

Den Nationale Rekommandationsliste – baggrundsnotat for farmakologisk glukosesænkende behandling af type 2-diabetes

IRF i Sundhedsstyrelsen sender hermed udkast til opdatering af baggrundsnotat for farmakologisk glukosesænkende behandling af type 2-diabetes, som indgår i Den Nationale Rekommandationsliste (NRL) i høring.

Baggrunden for opdateringen er sikre at nyeste viden på området da den nuværende systemmatisle litteratursøgning er fra maj 2017.


Om baggrundsnotatet

NRL for farmakologisk glukosesænkende behandling af type 2-diabetes omfatter 6 forskellige lægemiddelgrupper, hvortil der gives anbefalinger i 

forhold til valg af lægemiddel inden for de enkelte lægemiddelgrupper

  • Biguanider (metformin)
  • β-cellestimulerende midler (meglitinider og sulfon
  • Dipeptidylpeptidase 4 (DPP-4)-hæmmere
  • Natrium-glukose ko-transportør 2 (SGLT-2)-hæmmere
  • Glukagon-lignende-peptid 1 (GLP-1) receptoragonister
  • Basal insuliner

De centrale ændringer ved denne opdatering fremgår af ændringsloggen i høringsversionen.


Om NRL 

NRL støtter alment praktiserende læger i valget mellem tilgængelige lægemidler inden for en defineret lægemiddelgruppe til en specificeret patientgruppe. NRL omfatter kun sygdomme og lægemidler, hvor iværksættelse samt opfølgning af farmakologisk behandling forventes at kunne foregå i almen praksis. NRL er ikke en behandlingsvejledning men beslutningsstøtte til valg eller fravalg af et lægemiddel inden for en given lægemiddelgruppe til en konkret patientgruppe. Lægemidlers pris eller deres tilskudsstatus indgår ikke i vurderingen.


Om høringen

Udkastet til baggrundsnotatet er sendt i bred offentlig høring via Høringsportalen (www.hoeringsportalen.dk). Udkastet til baggrundsnotatet er sendt i høring hos organisationer, myndigheder mv. anført på høringslisten. Sundhedsstyrelsen skal bede om bemærkninger og kommentar til udkastet fremsendt elektronisk til IRF i Sundhedsstyrelsen på irf@sst.dk senest d. 6. juli 2020.

Eventuelle spørgsmål kan rettes til IRF på irf@sst.dk 


Med venlig hilsen


Katarina Gesser

Sektionsleder

Evidens, Uddannelse og Beredskab

Sundhedsstyrelsen  

Andet materiale
Sundhedsstyrelsen
Sundhed
06-07-2020
20-09-2020
20-09-2020
2019/2020
Indsatser for Rationel Farmakoterapi
irf@sst.dk
09-06-2020

Dokumenter