Høring

Høring

Forslag til lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi og lov om elforsyning

Lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi og lov om elforsyning (Udbud af Thor Havvindmøllepark)
Formålet med lovforslaget er at udmønte den del af energiaftalen 2018, som vedrører udbuddet af Thor Havvindmøllepark samt efterfølgende beslutninger om rammerne for udbuddet.
Med lovforslaget forslås det derfor, at klima-, energi- og forsyningsministeren bemyndiges til at udbetale støtte til og opkræve betaling for elektricitet produceret på Thor Havvindmøllepark efter støttemodellen.
Med lovforslaget foreslås det herudover, at perioden for varigheden af en driftstilladelse til havvindmølleparker udbudt efter VE-lovens § 23 øges fra de nuværende 25 år til 30 år, hvorefter det stadig vil være muligt at søge om forlængelse. Lovforslaget tager derved hensyn til den
teknologiske udvikling af havvindmøller, der går mod en længere levetid. Thor Havvindmøllepark udbydes med vilkår om, at driftstilladelsen efter ansøgning maksimalt vil kunne forlænges med indtil 5 år.
Med lovforslaget foreslås det endvidere, at VE-lovens § 34 i kapitel 5 om regulering af elproduktion for udbudte havvindmølleparker ophæves, da bestemmelsen regulerer forhold, der også reguleres i to forordninger om systemdrift og -planlægning, nemlig Europa-Parlamentets og Rådets
forordning nr. 2019/943 om det indre marked for elektricitet (herefter benævnt elmarkedsforordningen) og EU-Kommissionens forordning nr. 2017/1485 af 2. august 2017 om fastsættelse af retningslinjer for drift af elektricitetstransmissionssystemer (herefter benævnt SOGL). Derved undgås dobbeltregulering, og det undgås, at der kan opstå en usikkerhed om reglernes anvendelse.
Forslaget understøtter således EU-Kommissionens ønske om et velfungerende indre energimarked i Europa med harmoniserede fælles regler. I forbindelse med ophævelsen foreslås det, at elforsyningslovens § 27 c ændres således, at bestemmelsens generelle regler om lastfordeling kommer til
at finde anvendelse for elproduktion fra udbudte havvindmølleparker. Ophævelsen af VE-lovens § 34 har ingen realitetsbetydning, da reguleringen i VE-lovens § 34 og reguleringen i forordningerne og elforsyningslovens § 27 c har samme indholdsmæssige virkning.
Lovforslag
Energistyrelsen
Energi- og vandforsyning
09-07-2020
09-09-2020
01-01-2021
2019/2020
Kenneth Schelde Andreasen
krsa@ens.dk
04-06-2020