Høring

Høring

Høring af udkast til bekendtgørelse om udpegning af drikkevandsressourcer 2020

Høring af udkast til bekendtgørelse om udpegning af drikkevandsressourcer 2020
Bekendtgørelse om udpegning af drikkevandsressourcer omfatter områder med drikkevandsinteresser (OD), områder med særlige drikkevandsinteresser (OSD), indvindingsoplande til almene vandforsyninger uden for OSD, nitratfølsomme indvindingsområder (NFI), sprøjtemiddelfølsomme indvindingsområder (SFI), indsatsområder (IO) og boringsnære beskyttelsesområder (BNBO). Områderne vises i bekendtgørelsens bilag 1-5 samt på MiljøGIS. Bekendtgørelsen er sendt i 8 ugers offentlig høring. Bekendtgørelsen i høring vil afløse bekendtgørelse nr. 1153 af 18. november 2019 om udpegning af drikkevandsressource.
Bekendtgørelser
Miljøstyrelsen
Miljø
21-08-2020
01-02-2021
01-01-2021
Kontaktoplysninger: Katrine Foss-Pedersen, kafos@mst.dk eller Trine Lyngvig Nielsen, trini@mst.dk
2019/2020
Katrine Foss-Pedersen
kafos@mst.dk
18-06-2020