Høring

Høring

Høring vedrørende ny bekendtgørelse om betaling for myndighedsbehandling i Forsyningstilsynet og ændringsbekendtgørelser om gebyrer på El- og naturgasområdet

Høring vedrørende ny bekendtgørelse om betaling for myndighedsbehandling i Forsyningstilsynet og ændringsbekendtgørelser om gebyrer på El- og naturgasområdet

1. BEKENDTGØRELSE OM BETALING FOR MYNDIGHEDSBEHANDLING I FORSYNINGSTILSYNET EFTER LOV OM FORSYNINGSTILSYNET

Bekendtgørelsen fastsætter takster for Forsyningstilsynets opkrævning af gebyrer til dækning af omkostninger forbundet med Forsyningstilsynets drift og opgavevaretagelse efter lov om Forsyningstilsynet, herunder Forsyningstilsynets nye opgaver inden for overvågnings- og analyseopgaver, Forsyningstilsynets arbejdsplan og Forsyningstilsynets kontaktudvalg.

I lov nr. 690 af 8. juni 2018 om Forsyningstilsynet er det i § 11 fastlagt, at finansieringen af Forsyningstilsynets omkostninger til drift og opgavevaretagelse i medfør af lov om Forsyningstilsynet, opkræves hos de virksomheder, som også betaler for Forsyningstilsynets drift og opgavevaretagelse efter sektorlovgivningen.

Opkrævning og betaling efter den nye bekendtgørelse skal sikre finansieringen af Forsyningstilsynets omkostninger til den del af driften og opgavevaretagelsen, der følger af lov om Forsyningstilsynet, herunder de nye opgaver, som er foranlediget af, at en række bestemmelser i Lov om Forsyningstilsynet nu er blevet sat i kraft. Det drejer sig om §§ 4, 6, 8, som er blevet udmøntet ved udstedelse af bekendtgørelser.


2. BEKENDTGØRELSE OM ÆNDRING AF BEKENDTGØRELSE OM BETALING FOR MYNDIGHEDSBEHANDLING I FORSYNINGSTILSYNET EFTER LOV OM ELFORSYNING

Ændringsbekendtgørelsen ændrer bekendtgørelse nr. 1384 af 29. november 2018 som ændret ved ændringsbekendtgørelse nr. 615 af 24. maj 2019 om betaling for myndighedsbehandling i Forsyningstilsynet efter lov om elforsyning.

Ændringen består i fastsættelse af ny gebyrsats for Energinet for Forsyningstilsynets myndighedsbehandling på elområdet.

Med henblik på at sikre, at Energinet stadig kommer til at bære samme andel af omkostningerne som hidtil, er der behov for, at taksterne for Energinet bliver hævet.

Konkret ændres ordlyden af bekendtgørelsen, således, at taksten for Energinet efter § 3 ændres fra 196,04 kr. pr. GWh, til 302,43 kr. pr. GWh.


3. BEKENDTGØRELSE OM ÆNDRING AF BEKENDTGØRELSE OM BETALING FOR MYNDIGHEDSBEHANDLING I FORSYNINGSTILSYNET EFTER LOV OM NATURGASFORSYNING

Ændringsbekendtgørelsen ændrer bekendtgørelse nr. 1385 af 29. november 2018 om betaling for myndighedsbehandling i Forsyningstilsynet efter lov om naturgasforsyning.

Ændringen består i ændring af alle takster for grundgebyrer. Disse takster ændres til 0,00 kr.

Dette hænger sammen med, at Forsyningstilsynet på naturgasområdet har oparbejdet en overdækning. Denne overdækning er opstået, fordi Forsyningstilsynets opgaveløsning på naturgasområdet gennem de seneste to år har været faldende. Forsyningstilsynet har pligt til at nedbringe en sådan overdækning. Dette nødvendiggør en regulering af taksterne pr. 1. juli 2020, som således gennemføres ved, at taksterne reduceres maksimalt i 2. halvår 2020.

Ændringsbekendtgørelsernes materielle ændringer består udelukkende i ændringer af gebyrsatserne pr. 1. juli 2020.


Alle de tre ovennævnte bekendtgørelser træder i kraft den 1. juli 2020.

HØRINGSFRIST: 19. maj 2020


Bekendtgørelser
Forsyningstilsynet
Energi- og vandforsyning
19-05-2020
19-07-2020
01-07-2020
2019/2020
Chefkonsulent Jon Christian Reinbeck
post@forsyningstilsynet.dk
28-04-2020

Dokumenter