Høring

Høring

Høring over udkast til bekendtgørelse om VVM vurdering på havneområdet

Høring over udkast til bekendtgørelse om vurdering og virkning på miljøet (VVM) af projekter vedrørende erhvervshavne og Københavns Havn samt om administration af internationale naturbeskyttelsesområder og beskyttelse af visse arter for så vidt angår anlæg og udvidelse af havne.

Med udkastet ændres den gældende bekendtgørelse således at anlægsprojekter i danske erhvervshavne og i Københavns Havn, der tillades ved anlægslov, følger samme VVM-proces, som anlægsprojekter, der godkendes administrativt af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen i medfør af havneloven, metroloven eller anden hjemmel.

Der ændres ikke i bekendtgørelsens administrative procedurer.

I forhold til den gældende bekendtgørelse udvides anvendelsesområdet i § 1, og relevante bestemmelser konsekvensrettes, så projekter, der vedtages ved anlægslov, er omfattet.

Ændringen er foranlediget af principaftale om Lynetteholmen, som blev indgået mellem Københavns Kommune og den daværende regering den 5. oktober 2018, og som efterfølgende fik tilslutning fra et flertal i Folketinget. Af aftalen fremgår det, at By og Havn skal gennemføre en miljøkonsekvensvurdering af etablering af Lynetteholmen, som skal danne grundlag for forslag til lov om etablering af Lynetteholmen og om oprettelse af Lynetteholmen I/S.

Med ændringen af bekendtgørelsen vil processen for denne miljøkonsekvensvurdering blive etableret formelt og være tilsvarende den proces, der i øvrigt gælder for etablering af anlæg i danske erhvervshavne og i Københavns Havn.


Bekendtgørelser
Trafik og transport
01-05-2020
01-07-2020
01-07-2020
2019/2020
Jens Kristian Villadsen
jekv@tbst.dk
03-04-2020

Dokumenter

Download alle filer som zip
Titel Filstørrelse
Høringsdokument
Udkast til bekendtgørelse 159,471 kB
Høringsbrev 83,968 kB
Høringsliste 78,077 kB
Høringsnotat
Høringsnotat 191,783 kB
Høringssvar
Høringssvar 693,502 kB