Høring

Høring

Tilskud til Miljøstøtte til Arktis (DANCEA) - ny bekendtgørelse i høring

Høring om udkast til bekendtgørelse om tilskud til Miljøstøtte til Arktis (DANCEA)

Miljøstyrelsen har udarbejdet det vedlagte udkast til bekendtgørelse om tilskud til Miljøstøtte til Arktis (DANCEA). Bekendtgørelsen forventes at effektivisere Miljøstyrelsens administration af tilskudsordningen, samt sikre at denne lever op til statens regler på området for tilskudsadministration.

Ordningen har til formål at understøtte Danmarks tilslutning til den arktiske miljøbeskyttelsesstrategi (AEPS), og Danmarks nuværende deltagelse i Arktisk Råds arbejde og andet internationalt miljø- og naturarbejde med arktisk relevans.

Efter reglerne i bekendtgørelsen kan Miljøstyrelsen inden for de årlige bevillingsmæssige rammer yde tilskud til hel eller delvis dækning af udgifter til de aktiviteter som er oplistet i finanslovens § 24.51.31. Det foreslås, at Miljøstyrelsen i overensstemmelse med finanslovens bestemmelser kan beslutte hvor stor en del af bevillingen, der udmøntes som tilskud og drift, herunder drift af ordningen.

På grund af igangværende afklaringer i forhold til statsstøttereglerne vil der kunne forekomme ændringer i bekendtgørelsesudkastet senere. Disse forventes at være mindre præciseringer vedrørende ansøgerkreds og tilskudsberettigede formål. Skulle det mod forventning vise sig nødvendigt at foretage større ændringer i bekendtgørelsesudkastet, vil Miljøstyrelsen foretage en fornyet høring.

Miljøstyrelsen skal venligst anmode om at modtaget eventuelle høringssvar senest den 28. april 2020.

Høringssvar bedes sendt til Miljøstyrelsen, Landskab og Skov på mail til: mst@mst.dk, Cc. til: gitmb@mst.dk, med angivelse af journalnummer 2019-6135.

De modtagne høringssvar vil blive offentliggjort på Høringsportalen. Ved afgivelse af høringssvar samtykkes til offentliggørelse af høringssvaret, herunder afsenders navn og mailadresse.

Bekendtgørelser
Miljøstyrelsen
Miljø
28-04-2020
28-06-2020
01-07-2020
2019/2020
Gitte M. Bertelsen
gitmb@mst.dk
03-04-2020