Høring

Høring

Husdyrgødningsbekendtgørelsen

Bekendtgørelse om miljøregulering af dyrehold og om opbevaring og anvendelse af gødning
Udkast til bekendtgørelse om miljøregulering af dyrehold og om opbevaring og anvendelse af gødning (husdyrgødningsbekendtgørelsen) sendes nu i offentlig høring frem til den 7. maj 2020 med henblik på ikrafttrædelse den 1. august 2020.  

Størstedelen af bekendtgørelsesudkastet er genudstedelse af gældende regler. Der foretages dog også en række præciseringer, justeringer og ændringer. Blandt andet foreslås der som noget nyt et forbud mod udbringning af husdyrgødning på en sådan måde og på sådanne arealer, at der er risiko for afstrømning til vandforsyningsanlæg. Desuden foreslås det, at lukkeperioderne ikke skal gælde i væksthuse. Disse forslag og de øvrige ændringsforslag er nærmere beskrevet i det medfølgende høringsbrev. 

Husdyrgødningsbekendtgørelsen er omfattet af miljøvurderingsloven. Miljø- og Fødevareministeriet gennemfører en screening og ikke en fuld miljøvurdering af de foreslåede ændringer, da der er tale om mindre ændringerne, der ikke vurderes at få væsentlig indvirkning på miljøet. Udkast til screeningsafgørelse sendes i høring hos de berørte myndigheder samtidig med den offentlige høring af bekendtgørelsen i overensstemmelse med miljøvurderingsloven. Den endelige screeningsafgørelse med tilhørende klagevejledning vil blive offentliggjort på høringsportalen.dk sammen med høringsnotat m.v. efter end høring i forbindelse med udstedelse af ny husdyrgødningsbekendtgørelse.
Bekendtgørelser
Miljø- og Fødevareministeriet
Miljø
07-05-2020
07-07-2020
01-08-2020
2019/2020
02-04-2020

Dokumenter

Download alle filer som zip
Titel Filstørrelse
Høringsdokument
Udkast til ændret husdyrgødningsbekendtgørelse 715,600 kB
Høringsbrev 647,572 kB
Høringsliste 419,190 kB
Høringsnotat
Høringsnotat 429,497 kB
Screeningsafgørelse 399,813 kB
Høringssvar
Høringssvar 4,569 MB