Høring

Høring

Høring af lovforslag om ændring af miljøbeskyttelsesloven vedr. ejerskifteordning for brændeovne

Høring over udkast til forslag til lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse (Begrænsning af partikelforurening fra mindre fyringsanlæg til fast brændsel ved ejerskifte af fast ejendom)

Hermed sendes udkast til lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse (Begrænsning af partikelforurening fra mindre fyringsanlæg til fast brændsel ved ejerskifte af fast ejendom) i høring.

Miljø- og Fødevareministeriet skal venligst anmode om at modtage eventuelle høringssvar senest den 3. marts 2020. Høringen gennemføres i perioden 5. februar – 3. marts 2020. Senere indkomne høringssvar vil ikke blive taget i betragtning.

Lovforslaget er sendt i høring hos de parter, der fremgår af vedlagte høringsliste. Eventuelle spørgsmål til udkast til lovforslaget kan rettes til Lars Hald, lahal@mfvm.dk eller Brian Kristensen, brk@mfvm.dk.

Baggrunden for ændringen af lov om miljøbeskyttelse

Lovforslaget har til formål at forbedre luftkvaliteten ved at begrænse partikelforureningen fra i første omgang brændeovne og pejseindsatse i Danmark. Begrænsningen vil blive etableret i en tilhørende bekendtgørelse, som forventes at træde kraft i 2021.

Lovforslaget foreslås at give miljøministeren bemyndigelse til at fastsætteregler om udskiftning af fyringsanlæg eller nedlæggelse af ildsted ved ejerskifte af fast ejendom og om oplysnings- og dokumentationspligter forbundet hermed.

Konkret gennemføres der en indsats over for de ældre brændeovne og pejseindsatse, hvorfra den største partikeludledning kommer. Der vil i bekendtgørelsen indføres krav om, at brændeovne og pejseindsatse, som er produceret før 1. januar 2003 skal udskiftes ved ejerskifte af fast ejendom. Alternativt kan ildstedet nedlægges. Er køber ikke bekendt med brændeovnens alder, vil der være pligt til at søge Miljøstyrelsen om en afgørelse om aldersbestemmelse af brændeovnen, til brug for hvilken der skal indhentes en skorstensfejererklæring.

Der pålægges således enhver ny ejer af en fast ejendom, som stadfæstet ved endelig tinglysning af skøde, at udskifte en brændeovn eller pejseindsats eller alternativt nedlægge ildstedet, såfremt den eksisterende brændeovn er produceret før 1. januar 2003. Udskiftning af brændeovn eller nedlægning af ildsted skal være færdiggjort senest 12 måneder efter tinglysning af overdragelse af fast ejendom. Udgifter til udskiftning af brændeovn eller pejseindsats eller nedlæggelse af ildsted, samt evt. udgifter til at få udfærdiget en skorstensfejererklæring, påhviler den nye ejer af den faste ejendom.

Med lovforslaget foreslås endvidere en udvidelse af miljøbeskyttelseslovens § 110 a, stk. 1, om miljøministerens mulighed for at udstede administrative bødeforlæg for overtrædelser af den i lovforslagets foreslåede nye bemyndigelsesbestemmelse.

Høringssvar

Høringssvar bedes sendt til mfvm@mfvm.dk med cc. til brk@mfvm.dk og lahal@mvfm.dk. I høringssvar bedes angivet journalnummer 2020-2326 i emnefeltet.

Ikke-ministerielle høringsparters svar vil blive offentliggjort på høringsportalen efter endt høring. Dette gælder også Datatilsynets eventuelle høringssvar. Ved afgivelse af høringssvar gives der samtykke til offentliggørelse, herunder afsenders navn og mailadresse.

 

Lovforslag
Miljø- og Fødevareministeriet
Miljø
03-03-2020
03-05-2020
01-01-2021
2019/2020
Lars Hald
lahal@mfvm.dk
05-02-2020

Dokumenter

Download alle filer som zip
Titel Filstørrelse
Høringsdokument
Høringsbrev 94,031 kB
Høringsliste 336,270 kB
Udkast, lovforslag om ejerskifteordning for mindre fyringsanlæg 343,345 kB
Høringsnotat
Høringsnotat 327,007 kB
Høringssvar
Høringssvar 4,523 MB