Høring

Høring

Høring over udkast til bekendtgørelse om firmapensionskassers indberetning og følsomhedsanalyser

Høring over udkast til bekendtgørelse om firmapensionskassers indberetning og følsomhedsanalyser

Finanstilsynet har i dag sendt udkast til bekendtgørelse om firmapensionskassers indberetning og følsomhedsanalyser.

 

Ændringerne har til formål at lovfæste en indberetningspligt for firmapensi-onskasserne som følge af krav fra Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger (EIOPA) samt at sikre overensstemmelse mellem lov om firmapensionskasser og reglerne i be-kendtgørelsen efter implementeringen af IORP II-direktivet.

 

Bekendtgørelsen viderefører derudover i al væsentlighed den gældende bekendtgørelse nr. 15 af 4. januar 2019 om firmapensionskassers indberetning og følsomhedsanalyser.

 

Udkastet er desuden sendt i høring hos en række organisationer.

 

Finanstilsynet skal anmode om eventuelle bemærkninger til bekendtgørelsen senest den 25. februar 2020.

 

Bemærkninger kan sendes pr. e-mail på msv@ftnet.dk eller pr. post til Finanstilsynet, Århusgade 110, 2100 København Ø, Att.: Morten Svane.

 

Bekendtgørelsen forventes at træde i kraft den 1. juli 2020.

 

Kontaktperson: Morten Svane

Direkte tlf.nr.: 33 55 84 48

 

Eventuelle høringssvar offentliggør Finanstilsynet her på Høringsportalen.

 

Finanstilsynet er en styrelse i Erhvervs­ministeriet. Fi­nans­til­sy­nets pri­mære op­gave er at føre tilsyn med den finan­sielle sek­tor. Des­uden deltager Fi­nans­til­synet inden for sit an­svarsområde i lov­giv­nings- og EU-arbej­de om den finansielle sektor.

 

Bekendtgørelser
Finanstilsynet
Samfundsstruktur
25-02-2020
25-04-2020
01-07-2020
2019/2020
Morten Svane
msv@ftnet.dk
30-01-2020

Dokumenter

Download alle filer som zip
Titel Filstørrelse
Høringsdokument
Høringsliste 166,996 kB
Høringsbrev 197,538 kB
Udkast til bekendtgørelse 234,459 kB
Høringssvar
Høringssvar 667,176 kB