Høring

Høring

Høring over udkast til bekendtgørelse om ansvarshavende aktuar i firmapensionskasser

Høring over udkast til bekendtgørelse om ansvarshavende aktuar i firmapensionskasser

Finanstilsynet har i dag sendt udkast til bekendtgørelse om ansvarshavende aktuar i firmapensionskasser.
 
Ændringerne har til formål at sikre overensstemmelse mellem lov om firma-pensionskasser og reglerne i bekendtgørelsen efter implementeringen af IORP II-direktivet.

Bekendtgørelsen viderefører derudover i al væsentlighed den gældende be-kendtgørelse nr. 1014 af 28. oktober 2009 om ansvarshavende aktuar i fir-mapensionskasser.

Udkastet er desuden sendt i høring hos en række organisationer.

Finanstilsynet skal anmode om eventuelle bemærkninger til bekendtgørelsen senest den 25. februar 2020.

Bemærkninger kan sendes pr. e-mail på msv@ftnet.dk eller pr. post til Finanstilsynet, Århusgade 110, 2100 København Ø, Att.: Morten Svane.

Bekendtgørelsen forventes at træde i kraft den 1. juli 2020.

Kontaktperson: Morten Svane
Direkte tlf.nr.: 33 55 84 48

Eventuelle høringssvar offentliggør Finanstilsynet her på Høringsportalen.


Finanstilsynet er en styrelse i Erhvervs­ministeriet. Fi­nans­til­sy­nets pri­mære op­gave er at føre tilsyn med den finan­sielle sek­tor. Des­uden deltager Fi­nans­til­synet inden for sit an­svarsområde i lov­giv­nings- og EU-arbej­de om den finansielle sektor.


Bekendtgørelser
Finanstilsynet
Samfundsstruktur
25-02-2020
25-04-2020
01-07-2020
2019/2020
Morten Svane
msv@ftnet.dk
30-01-2020

Dokumenter

Download alle filer som zip
Titel Filstørrelse
Høringsdokument
Høringsliste 166,996 kB
Høringsbrev 96,633 kB
Udkast til bekendtgørelse 197,333 kB
Høringssvar
Høringssvar 667,265 kB