Høring

Høring

Forslag til lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi, lov om elforsyning, ligningsloven og personskatteloven

Lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi, lov om elforsyning, ligningsloven og personskatteloven (Afholdelse af udbud af pristillæg i 2020-2024, ændring af værditabsordning, ophævelse af køberetsordning samt oprettelse af salgsoptionsordning, VE-bonusordning, grøn pulje m.v.)
Flere af lovforslagets ændringer er en følge af energiaftalen af 29. juni 2018 samt den aftale om ordninger til fremme af lokal og kommunal opbakning til vedvarende energi, som energiforligskredsen indgik den 13. november 2019. 

Med lovforslaget foreslås det at indsætte en ny bemyndigelse til ministeren til at afholde teknologineutrale udbud for solceller, landvindmøller, åben dør-havvindmøller samt bølge- og vandkraft i perioden 2020-2024. 

Derudover foreslås det, at køberetsordningen ophæves. Som konsekvens foreslås muligheden for, at ejere af vindmølleandele kan anvende den skematiske ordning ved opgørelse af indkomst ved vindmøllevirksomhed, ophævet for så vidt angår andele i vindmølleanlæg, der udbydes efter den 1. juni 2020, dog med nogle undtagelser. Det foreslås, at der i stedet for køberetsordningen oprettes en VE-bonusordning, hvor opstillere af VE-anlæg skal tilbyde de nærmeste naboer til anlægget en årlig udbetaling (VE-bonus). Det foreslås desuden at skattefritage VE-bonus.

Med lovforslaget foreslås en række justeringer af værditabsordningen. Det foreslås at flytte tidspunktet for vurderingen af værditabet af en beboelsesejendom til efter VE-anlæggets første producerede kWh. Derudover foreslås en række mere administrative ændringer af ordningen.

Det foreslås, at der oprettes en salgsoptionsordning, som skal gælde for beboelsesejendomme inden for 6 gange møllehøjde fra vindmølleanlæg og 200 meter fra større solcelleanlæg  samt fra bølgekraftanlæg og vandkraftværker, som vinder ret til pristillæg i teknologineutrale udbud 2020-2024.  

Endvidere foreslås oprettelsen af en grøn pulje, hvorefter der indsættes en forpligtelse for opstillere af landvindmøller, solcelleanlæg, kystnære havvindmøller underlagt kommunalindsigelsesret samt vandkraftværker at betale et engangsbeløb svarende til 88.000 kr. pr. MW landvindækvivalenter til kommunen, hvori VE-anlægget opstilles. 

Som følge af de foreslåede ændringer af støtteordningerne til vedvarende energi foreslås en overgangsregel, som skal afgøre hvorvidt et VE-anlæg er omfattet af de gamle eller de nye ordninger. 

Endelig indeholder lovforslaget en række elementer, som ikke vedrører energiaftalen direkte. Det drejer sig om forslag om ensretning af regler om bølge- og vandkrafts nettilslutning til det kollektive elnet, udvidelse af garantifonden til også at omfatte bølgekraftanlæg og vandkraftværker, suspendering af godkendelser til at certificere eller servicere vindmøller, påbud til ejere om standsning og sikring af vindmøller mv., henvisning til standarder der ikke foreligger på dansk samt en frist for ansøgning om udbetaling af pristillæg for elektricitet fra husstandsvindmøller og forhøjet pristillæg for elektricitet fra solcelleanlæg.

Lovforslag
Energistyrelsen
Energi- og vandforsyning
14-01-2020
14-03-2020
01-07-2020
2019/2020
Vivi Johansen
vijo@ens.dk
04-12-2019

Dokumenter

Download alle filer som zip
Titel Filstørrelse
Høringsdokument
Ekstern høringsliste 447,384 kB
Høringsbrev 596,107 kB
Udkast til Lovforslag ændring af VE-loven m.fl 2,293 MB
Høringsnotat
Høringsnotat 803,574 kB
Høringssvar
Eksterne høringssvar 6,874 MB