Høring

Høring

Høring over udkast til bekendtgørelse om obligatorisk energisyn i store virksomheder

Bekendtgørelse om obligatorisk energisyn i store virksomheder
Udkast til ny bekendtgørelse om obligatorisk energisyn i store virksomheder sendes hermed i høring. 

I høringsudkastet er der indsat en række ændringer i forhold til de regler, der følger af bekendtgørelse nr. 1382 af 29. november 2018 om obligatorisk energisyn i store virksomheder.

Udkastet til ny bekendtgørelse indeholder ændrede regler for, hvorvidt virksomheder kan fritages for forpligtelsen til at gennemføre energisyn, således at fritagelsen af virksomheder, som er forpligtet til at foretage energisyn, med et samlet energiforbrug på under 1.000.000 kWh/år ændres. Der indføres i stedet for en forenklet energisynsmodel for virksomheder med et energiforbrug mindre end 1.000.000 kWh/år. Den forenklede energisynsmodel deler virksomhederne op i to grupper.
Gruppe 1:
Virksomheder med energiforbrug på 0 – 100.000 kWh/år. 
Gruppe 2: 
Virksomheder med energiforbrug på 100.000 – 1.mio kWh/år

I § 5 stk. 2 ændres undtagelses kriteriet fra:
Virksomheder omfattet af § 3 med et samlet energiforbrug på under 1.000.000 kWh/år er fritaget for forpligtelsen til at gennemføre energisyn.

Til:
Virksomheder omfattet af § 3 med et samlet energiforbrug på under 1.000.000 kWh/år kan foretage et forenklet

Endvidere indeholder udkastet til ny bekendtgørelse ændrede regler til definition af store virksomheder, så ordlyden er den samme som i Energieffektiviseringsdirektivet. 

Den nuværende definition af en stor virksomhed er: 
”Virksomhed, der globalt har mindst 250 ansatte opgjort som fuldtidsstillinger og en årlig omsætning på mindst 50 millioner euro eller en årlig balance på mindst 43 millioner euro opgjort efter aflagt årsregnskab.”

Den nye definition af en stor virksomhed er: 
En virksomhed, som ikke falder ind under kategorierne mikrovirksomheder og små og mellemstore virksomheder i henhold til Kommissionens henstilling 2003/361/EF af 6. maj 2003 om definitionen af mikrovirksomheder, små og mellemstore virksomheder, jf. § 15, stk. 3 i lov om fremme af besparelser i energiforbruget.

Baggrunden herfor er, at implementeringen af Energieffektiviseringsdirektivets artikel 8 ikke har været korrekt. KEFM er blevet opmærksom på, en uoverensstemmelse mellem på den ene side afgrænsningen af kredsen af små og mellemstore virksomheder, som i henhold til energieffektivitetsdirektivet kan undtages fra krav om energisyn, og på den anden side dansk lovgivnings afgrænsning af energisynsforpligtelsens anvendelsesområde, der indebærer, at virksomheder, der i henhold til direktivet forudsættes undergivet energisyn, ved bekendtgørelse er undtaget herfra med hjemmel i lov om fremme af besparelser i energiforbruget. Der vil blive rettet op herpå ved bekendtgørelse med hjemmel i gældende bestemmelse i lov om fremme af besparelser i energiforbruget med henblik på at sikre, at energisynsforpligtelsen pålægges i overensstemmelse med direktivets krav.

Bekendtgørelser
Energistyrelsen
Energi- og vandforsyning
01-11-2019
01-01-2020
01-01-2010
2019/2020
Søren Hvidgaard Poder
shp@ens.dk
07-10-2019