Høring

Høring

Vejledning for Kildeopsporing af Miljøfarlige Forurenende Stoffer

Vejledning for Kildeopsporing af Miljøfarlige Forurenende Stoffer

Det følger af bekendtgørelse om indsatsprogrammer for vandområdedistrikter § 9, at statslige myndigheder, regioner og kommuner inden for deres ressort skal foretage opsporing af kilder til forurenende stoffer omfattet af bilag 2, del B, til bekendtgørelse om fastlæggelse af miljømål for vandløb, søer, overgangsvande, kystvande og grundvand, som hindrer opfyldelse af de fastlagte miljømål i overfladevandområder eller grundvandsforekomster, jf. bekendtgørelse om miljømål for overfladevandområder og grundvandsforekomste

Til dette formål har Miljøstyrelsen udarbejdet supplerende vejledning til "Vejledning til bekendtgørelse om indsatsprogrammer for vandområdedistrikter".


Vejledning
Miljøstyrelsen
Miljø
01-11-2019
01-01-2020
01-01-2020
2019/2020
Maj-Britt Bjergager
majbj@mst.dk
04-10-2019

Dokumenter