Høring

Høring

Høring over udkast til forslag til lov om ændring af hvidvaskloven, lov om finansiel virksomhed og forskellige andre love (Styrkelse af indsatsen mod finansiel kriminalitet)

Høring over udkast til forslag til lov om ændring af hvidvaskloven, lov om finansiel virksomhed og forskellige andre love (Styrkelse af indsatsen mod finansiel kriminalitet)

Finanstilsynet sender hermed udkast til forslag til lov om ændring af hvid-vaskloven, lov om finansiel virksomhed og forskellige andre love (Styrkelse af indsatsen mod finansiel kriminalitet) i høring.

 

Det væsentligste formål med lovforslaget er at gennemføre de initiativer fra den politiske aftale af 27. marts 2019 om styrkelse af indsatsen mod finansiel kriminalitet, der kræver lovændringer.

 

Med lovforslaget gennemføres således en række nye tiltag, som styrker indsatsen mod hvidvask og terrorfinansiering. Ændringerne skal blandt andet være med til at sikre, at Finanstilsynets tilsynsmuligheder med den finansielle sektor styrkes for derigennem at undgå, at det finansielle system misbruges af kriminelle til hvidvask af kriminelt udbytte og anden finansiel kriminalitet.

 

Lovudkastet udgør første del af det samlede lovforslag. Anden del af lovforslaget, der blandt andet vil indeholde en mulighed for Finanstilsynet til at udstede administrative bødeforelæg, vil blive sendt i høring i den nærmeste fremtid.

 

Lovforslagets hovedelementer

  1. Finansielle virksomheder pålægges en udvidet oplysnings- og berigtigelsespligt, som skal sikre, at Finanstilsynet i større omfang og på et tidligere tidspunkt end i dag får oplysninger, der er af betydning for dets tilsynsvirksomhed.

  2. Finanstilsynet får adgang til at udpege en sagkyndig person, der i en nærmere bestemt periode kan følge den daglige drift af institutterne med henblik på at afdække mulige risici for finansiel kriminalitet.

  3. Der indføres en ny tilsynsreaktion for Finanstilsynet til midlertidigt at påbyde helt eller delvist stop for optagelse af nye kundeforhold, hvis der er konstateret alvorlige overtrædelser af centrale hvidvaskregler i virksomheden.

  4. Stafferammen for afgivelse af urigtige eller vildledende oplysninger hæves, således at der kan straffes med bøde eller fængsel indtil 2 år (mod 4 mdr. i dag). For ledelsesmedlemmer i SIFI’er hæves strafferammen med fængsel indtil 3 år.

  5. Forældelsesfristerne i lov om finansiel virksomhed og hvidvaskloven ændres, så grove overtrædelser af disse love vil kunne straffes i op til 10 år efter, at overtrædelserne har fundet sted.

  6. De finansielle virksomheders whistleblowerordninger styrkes gennem forbud mod tavshedsklausuler.

  7. Der stilles øgede krav til Finanstilsynets bestyrelsesmedlemmer, og bestyrelsen udvides med op til to medlemmer med særlig indsigt i dataanalyse, cyberrisici samt forebyggelse og bekæmpelse af finansiel kriminalitet.

  8. Finanstilsynet får adgang til at kræve, at virksomheder under tilsyn indberetter en række oplysninger, som skal bruges til at foretage risikovurdering på hvidvaskområdet af virksomhederne. Bestemmelsen skal sikre, at Finanstilsynet kan føre et effektivt digitalt tilsyn.

 

Udkastet er desuden sendt i høring hos en række organisationer.

 

Finanstilsynet skal anmode om eventuelle bemærkninger til lovforslaget senest den 25. september 2019.

 

Bemærkninger bedes sendt pr. e-mail til hoeringer@ftnet.dk med kopi til jau@ftnet.dk eller shr@ftnet.dk eller pr. post til Finanstilsynet, Århusgade 110, 2100 København Ø, Att.: Søren Hesselbjerg Rasmussen.

 

Lovforslaget forventes fremsat den 30. oktober 2019.

 

Kontaktperson: Søren Hesselbjerg Rasmussen

Direkte tlf.nr.: 61930754

 

Eventuelle høringssvar offentliggør Finanstilsynet her på Høringsportalen.

 

Finanstilsynet er en styrelse i Erhvervsministeriet. Fi­nans­til­sy­nets pri­mære op­gave er at føre tilsyn med den finan­sielle sek­tor. Des­uden deltager Fi­nans­til­synet inden for sit an­svarsområde i lov­giv­nings- og EU-arbej­de om den finansielle sektor.

Lovforslag
Finanstilsynet
Samfundsstruktur
25-09-2019
25-11-2019
2018/2019
Søren Hesselbjerg Rasmussen
shr@ftnet.dk
28-08-2019

Dokumenter

Download alle filer som zip
Titel Filstørrelse
Høringsdokument
Høringsbrev 198,554 kB
Høringsliste 192,617 kB
Udkast til lovforslag 1,364 MB
Høringsnotat
Høringsnotat 388,675 kB
Høringssvar
Høringssvar 1,288 MB
Høringssvar 1,196 MB