Høring

Høring

Høring over bekendtgørelse om genopretningsplaner for pengeinstitutter, realkreditinstitutter og fondsmæglerselskaber

Høring over bekendtgørelse om genopretningsplaner for pengeinstitutter, realkreditinstitutter og fondsmæglerselskaber
Finanstilsynet har i dag sendt udkast til bekendtgørelse om genopretningsplaner for pengeinstitutter, realkreditinstitutter og fondsmæglerselskaber I i høring. Hele udkastet kan downloades nedenstående.

Finanstilsynet har beføjelse til at udarbejde bekendtgørelsen i henhold til § 71 a, stk. 4 og § 71 b, stk. 6, i lov om finansiel virksomhed.
 
Der er tale om mindre justeringer i forhold til den gældende bekendtgørelse om genopretningsplaner for pengeinstitutter, realkreditinstitutter og fondsmæglerselskaber I, men bekendtgørelsen udstedes samlet på ny. 

Formålet med bekendtgørelsen er at give retningslinjer for anvendelse af forenklede forpligtelser i genopretningsplanen, retningslinjer om mulige scenarier i genopretningsplaner og retningslinjer om kvalitative og kvantitative indikatorer i genopretningsplaner.

De væsentligste ændringer i forhold til den gældende bekendtgørelse er en bemyndigelse til Finanstilsynet til at træffe afgørelse om at fravige kravene i henhold til forenklede forpligtelser. Baggrunden for ændringen er hovedsageligt at sikre overensstemmelse med Kommissionens delegerede forordning (EU) 2019/348 af 25. oktober 2018 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/59/EU for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder, som præciserer kriterierne for vurdering af konsekvenserne for de finansielle markeder, andre institutter og finansieringsvilkårene af, at et institut bliver nødlidende. 

Derudover er foretaget en konsekvensændring, hvor blandede holdingvirksomheder er fjernet fra bekendtgørelsens anvendelsesområde. Lov om finansiel virksomhed er ændret, så blandede holdingvirksomheder ikke længere skal udarbejde genopretningsplaner.

Endelig er der foretaget en præcisering af, at indikatorer i genopretningsplanen skal være før et eventuelt lovfastsat krav, og listen en valgfrie indikatorer er ændret. Disse ændringer følger af retningslinjer for minimumslisten over kvalitative og kvantitative indikatorer i genopretningsplaner, som er udstedt at European Banking Authority (EBA).

Udkastet er desuden sendt i høring hos en række organisationer.

Finanstilsynet skal anmode om eventuelle bemærkninger til bekendtgørelsen senest fredag den 13. september 2019.

Bemærkninger kan sendes pr. e-mail på jhh@ftnet.dk eller pr. post til Finanstilsynet, Århusgade 110, 2100 København Ø, Att.: Jeanette Hena Hansen.

Kontaktperson: Jeanette Hena Hansen
Direkte tlf.nr.: +45 33 55 83 79

Eventuelle høringssvar offentliggør Finanstilsynet her på Høringsportalen. 

Finanstilsynet er en styrelse i Erhvervsministeriet. Finanstilsynets primære opgave er at føre tilsyn med den finansielle sektor. Desuden deltager Finanstilsynet inden for sit ansvarsområde i lovgivnings- og EU-arbejde om den finansielle sektor.
Bekendtgørelser
Finanstilsynet
Samfundsstruktur
13-09-2019
13-11-2019
01-01-2020
2019/2020
Jeanette Hena Hansen
jhh@ftnet.dk
16-08-2019

Dokumenter

Download alle filer som zip
Titel Filstørrelse
Høringsdokument
Bekendtgørelse om genopretningsplaner 110,106 kB
Høringsbrev 94,348 kB
Høringsliste 96,616 kB
Høringssvar
Høringssvar 356,016 kB