Høring

Høring

Høring af udkast til bekendtgørelse om udpegning af drikkevandsressourcer 2019

Høring af udkast til bekendtgørelse om udpegning af drikkevandsressourcer 2019
Bekendtgørelse om udpegning af drikkevandsressourcer omfatter områder med drikkevandsinteresser (OD), områder med særlige drikkevandsinteresser (OSD), indvindingsoplande til almene vandforsyninger uden for OSD, nitratfølsomme indvindingsområder (NFI), sprøjtemiddelfølsomme indvindingsområder (SFI), indsatsområder (IO) og boringsnære beskyttelsesområder (BNBO). Områderne vises i bekendtgørelsens bilag 1-5 samt på MiljøGIS. Bekendtgørelsen er sendt i 6 ugers offentlig høring. Bekendtgørelsen i høring vil afløse bekendtgørelse nr. 1420 af 28. november 2018 om udpegning af drikkevandsressource.
Bekendtgørelser
Miljøstyrelsen
Miljø
23-09-2019
01-01-2020
01-01-2020
Kontaktoplysninger: Katrine Foss-Pedersen, kafos@mst.dk eller Trine Lyngvig Nielsen, trini@mst.dk
2019/2020
Katrine Foss-Pedersen
kafos@mst.dk
12-08-2019