Høring

Høring

Forslag til lov om ændring af lov om valg til menighedsråd

Forslag til lov om ændring af lov om valg til menighedsråd

Regeringen ønsker, at flest mulige inden for rammerne af grundloven skal have valgret til landsdækkende valg i Danmark – også personer under værgemål.

Det foreslås derfor med lovforslaget at ændre lov om valg til menighedsråd, således at personer, der er under værgemål med fratagelse af den retlige handleevne efter værgemållovens § 6, og som i øvrigt opfylder valgretsbetingelserne, gives valgret ved valg til menighedsråd.

Forslaget ligger i forlængelse af den lovændring, der blev gennemført i 2016, for så vidt angår valg til kommunale og regionale valg samt valg af danske medlemmer til Europa-Parlamentet, og som betyder, at personer, der er under værgemål med fratagelse af den retlige handleevne, har valgret til disse valg.

Fremover vil det være menighedsrådene, der varetager opgaven med at indtaste oplysninger om menighedsrådets valgte medlemmer og om rådets konstitution i et af Kirkeministeriet anvist system. Tidligere varetog stiftsadministrationen denne opgave. Det vil derfor ikke længere være nødvendigt, at biskoppen modtager en udskrift af beslutningsprotokollen fra valgbestyrelsens formand.

Med lovforslaget foreslås det derfor også, at menighedsrådenes valgbestyrelser ikke længere skal sende en udskrift af beslutningsprotokol med valgets resultat til biskoppen.

Det vil fremover være Kirkeministeriet (Folkekirkens IT), der udvikler og driver systemet til dannelse af valglister og valgkort til brug for menighedsrådsvalg, hvilket betyder, at kommunerne ved de lokale folkeregistre fremover ikke deltager i processen med udarbejdelse af valglister og valgkort til disse valg.

Det vil derfor fremover ikke være relevant, at valglister og valgkort efter valget sendes retur til folkeregistret med henblik på makulering.

Med lovforslagets foreslås det derfor, at det fremover vil være menighedsrådene, der – efter udløb af klagefristen og afgørelse af evt. valgklager – skal sikre, at valglister, valgkort, stemmesedler m.v. tilintetgøres.

I sammenhæng hermed foreslås det ligeledes, at kirkeministeren bemyndiges til at fastsætte nærmere regler om opbevaring og tilintetgørelse af valgmateriale.
Lovforslag
Kirkeministeriet
Kirke
16-08-2019
16-10-2019
01-01-2020
2018/2019
Martin Martensen-Larsen
km@km.dk
12-07-2019

Dokumenter

Download alle filer som zip
Titel Filstørrelse
Høringsdokument
Høringsudkast 146,019 kB
Høringsliste 42,212 kB
Høringsbrev 89,608 kB