Høring

Høring

Bekendtgørelse om indretning, etablering og drift af olietanke, rørsystemer og pipelines

Bekendtgørelse om indretning, etablering og drift af olietanke, rørsystemer og pipelines

Bekendtgørelsen blev sidst revideret i 2015, hvor gebyrerne for typegodkendelse og fabrikationskontrol af olietanke blev reguleret samt indført årlig indeksregulering. Ydermere blev der foretaget en korrektion for misforståelse ved revideringen i 2011.

 

Den forestående revision består bl.a. i:

  • At fjerne bestemmelser, der ikke længere er korrekte pga. at kravene fremgår af byggevareforordningen (da byggevaredirektivet er blevet lavet om til en forordning).

  • Raffinaderierne undtages fra bekendtgørelsens anvendelsesområde (de er allerede reguleret via godkendelsesbekendtgørelsen).

  • Ved erhvervsmæssig anvendelse af olietanke indføjes mulighed for lempelser (dispensation) i forhold til sløjfningsterminerne (krav til hvornår olietanke skal tages ud af funktion), for tanke under 6.000 l, som har mandehul (så man kan komme ned i tanken), der i stedet underlægges inspektionskrav.

  • Endelig rettes der op på mindre uregelmæssigheder, som består i tekniske krav i form af overfyldningsalarm på nedgravede olietanke. Strafbestemmelserne vedr. manglende CE-mærkning fjernes, da byggevareforordningen, som regulerer CE-mærkningen, ligger uden for Miljø- og Fødevareministeriets ressort.

  • Bekendtgørelse nr. 358 af 8. juli 1981 om Prøvningsudvalget for olietanke (PUFO) ophæves, og Prøvningsudvalget skrives ind i § 6 i olietankbekendtgørelsen.

Bekendtgørelser
Miljøstyrelsen
Miljø
14-08-2019
14-10-2019
01-01-2020
2018/2019
Luisa Kristiansen
lunba@mst.dk
03-07-2019

Dokumenter

Download alle filer som zip
Titel Filstørrelse
Høringsdokument
Bekendtgørelsesudkast 1,156 MB
Høringsbrev 163,039 kB
Høringsliste 116,270 kB
Miljøvurdering - udkast 280,028 kB
Vurdering af erhvervsøkonomiske konsekvenser 319,905 kB