Høring

Høring

Husdyrgødningsbekendtgørelsen

Bekendtgørelse om miljøregulering af dyrehold og om opbevaring og anvendelse af gødning

Udkast til bekendtgørelse om miljøregulering af dyrehold og om opbevaring og anvendelse af gødning (husdyrgødningsbekendtgørelsen) og udkast til bekendtgørelse om anvendelse af bioaske til jordbrugsformål (bioaskebekendtgørelsen) sendes nu i offentlig høring frem til den 23. maj 2019 med henblik på ikrafttrædelse den 1. august 2019.

Der er foretaget en opdatering og gennemskrivning af husdyrgødningsbekendtgørelsen, hovedsageligt i form af mindre justeringer og præciseringer. De største indholdsmæssige ændringer af bekendtgørelsen er indarbejdelsen af bioaske i reglerne om anvendelse af gødning og krav til udbringning af visse typer af kunstgødning. Desuden foreslås kapitlerne om husdyrefterafgrøder og fosforregnskab ophævet. Der vil fremover blive fastsat regler herom i henholdsvis plantedækkebekendtgørelsen og gødskningsbekendtgørelsen.

Som konsekvens af forslaget om indarbejdelse af fosfor fra bioaske i husdyrgødningsbekendtgørelsens fosforregulering foreslås det, at den hidtidige fosforregulering udgår af bioaskebekendtgørelsen. Bioaskebekendtgørelsen vil som hidtil regulere indholdet af tungmetaller m.v. i bioaske.

Regler i husdyrgødningsbekendtgørelsen er vurderet omfattet af kravet om miljøvurdering efter miljøvurderingsloven, hvorfor der også gennemføres en miljøvurdering af foreslåede såvel som gældende regler i bekendtgørelsen.

Bekendtgørelser
Miljø- og Fødevareministeriet
Miljø
23-05-2019
01-08-2019
01-08-2019
2018/2019
Lise Viftrup
lisvi@mfvm.dk
25-04-2019