Høring

Høring

Høring over udkast til bekendtgørelse om tilskud til Erhvervsrettede Jordfordelinger

Bekendtgørelse om tilskud til erhvervsrettede jordfordelinger mellem landbrugsejendomme

Bekendtgørelsen udstedes som følge af aftalen mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre om hjælpepakke til Landbruget i september 2018 (Tørkepakken). Ved aftalen blev der givet en tillægsbevilling på 10 mio kr., der skal have fuldt afløb i 2019.  Ordningen er 100% nationalt finansieret. 

Bekendtgørelsen beskriver en tilskudsordning, som har til formål at dække transaktionsomkostningerne i forbindelse med gennemførelse af erhvervsrettede jordfordelinger, herunder omkostninger til jordfordelingsplanlægning og berigtigelse, til de matrikulære ændringer af landinspektør og hos Geodatastyrelsen, til tinglysningsomkostninger mm.  Det forventes, at der inden for rammen på 10 mio kr. vil kunne jordfordeles ca. 2.500 hektar.

Af bevillingen er 2,2 mio kr. overført til Landbrugsstyrelsen til oprettelse og administration af ordningen, herunder Landbrugsstyrelsens myndighedsfunktion i forbindelse med afsigelse af kendelse i jordfordelingskommissionen. Den resterende del på 7,8 mio kr. udmøntes som direkte tilskud til de i jordfordelingen deltagende lodsejere. 

Meddelelse af tilsagn om tilskud betinges af en ansøgning, der sandsynliggør et nærmere arronderingsmæssigt potentiale, som mindst 10 lodsejere med mindst 100 hektar til omfordeling står bag.  Sagsbehandlingen og meddelelse af tilsagn foretages efter princippet "først til mølle". Endvidere forudsættes udbetaling af tilskud, at der bliver afsagt kendelse i det pågældende projekt af jordfordelingskommissionen samt, at de pågældende omkostninger er afholdt af lodsejerne.  Der er ikke mulighed for udbetaling af forskud på tilskuddet. 

Udfærdigelse af udkast til vejledning af bekendtgørelsen er i proces og vil blive lagt på høringsportalen snarest muligt. 

Bekendtgørelser
Erhverv
19-05-2019
20-07-2019
01-07-2019
2018/2019
Johannes Rolskov
JOSROL@lbst.dk
12-04-2019