Høring

Høring

Vejledning om vurdering af indsatser rettet mod erhvervsmæssig brug af pesticider i boringsnære beskyttelsesområder (BNBO)

Vejledning om vurdering af indsatser rettet mod erhvervsmæssig brug af pesticider i boringsnære beskyttelsesområder (BNBO)

Vejledningen sendes hermed i høring. Vejledningen beskriver bl.a. en række parametre, som Miljøstyrelsen vurderer er relevante at lade indgå i en konkret risikovurdering og stillingtagen til behov for yderligere indsats. Vejledningen beskriver desuden, hvordan indsatsen kan gennemføres i praksis, fx gennem frivillige aftaler eller ved brug af påbud, samt sammenhæng mellem indsats i BNBO og øvrig indsats for beskyttelse af drikkevandsressourcen.

Vejledningen supplerer den eksisterende BNBO-vejledning fra 2007 og efterfølgende præciseringer, og er udarbejdet til brug for kommunernes arbejde med at gennemgå alle BNBO med henblik på at vurdere behovet for yderligere indsatser for at reducere risikoen for forurening fra erhvervsmæssig brug af pesticider, jf. tillægsaftale til Aftale om Pesticidstrategi 2017-2021, vedtaget 11. januar 2019.

Vejledning
Miljøstyrelsen
Miljø
05-04-2019
05-08-2019
11-03-2019
2018/2019
Philip Grinder Pedersen
phgpe@mst.dk
11-03-2019

Dokumenter