Høring

Høring

Vejledning om vurdering af indsatser rettet mod erhvervsmæssig brug af pesticider i boringsnære beskyttelsesområder (BNBO)

Vejledning om vurdering af indsatser rettet mod erhvervsmæssig brug af pesticider i boringsnære beskyttelsesområder (BNBO)

Denne vejledning er udarbejdet til brug for kommunernes arbejde med at gennemgå alle BNBO på landbrugsjord og BNBO på øvrige arealer, hvor der anvendes pesticider til erhvervsmæssige formål, inden udgangen af 2022. Vejledning kan bruges i forbindelse med kommunernes vurdering af behovet for yderligere indsats for at reducere risikoen for forurening. Vejledningen supplerer den eksisterende vejledning om BNBO fra 2007.
Vejledningen fokuserer i tråd med tillægsaftalen på den erhvervsmæssige brug af pesticider i BNBO, men kan ses i sammenhæng med den øvrige målrettede indsats for grundvandsbeskyttelsen, da det både samfundsmæssigt og af hensyn til brugerne af jorden vil give de mest optimale løsninger. Det gælder i forhold til andre mulige forureningskilder end pesticider, andre følsomme områder uden for BNBO (særligt områder, hvor der skal udarbejdes indsatsplaner efter vandforsyningslovens § 13 og § 13 a) og ikke-erhvervsmæssige risici for forurening af grundvandet.


Vejledning
Miljøstyrelsen
Miljø
05-04-2019
05-08-2019
19-07-2019
2018/2019
Philip Grinder Pedersen
phgpe@mst.dk
11-03-2019