Høring

Høring

Høring over forslag til lov om ændring af hvidvaskloven og lov om finansiel virksomhed

Høring over forslag til lov om ændring af hvidvaskloven og lov om finansiel virksomhed

Finanstilsynet har i dag sendt udkast til lov om ændring af lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og finansiering af terrorisme (hvidvaskloven) og lov om finansiel virksomhed i høring. Hele udkastet kan downloades nedenfor.

Formålet med forslaget er blandt andet at indføre nye og præciserede lovgivningsmæssige tiltag, der skal styrke indsatsen mod, at kriminelle misbruger danske virksomheder og det finansielle system til hvidvask og finansiering af terrorisme, ligesom ændringerne skal forhindre, at den finansielle stabilitet og tilliden til det finansielle system skades.

Det foreslås, at lovens anvendelsesområde udvides til at omfatte kunsthandlere, udbydere af veksling mellem virtuelle valutaer og fiatvalutaer samt udbydere af virtuelle tegnebøger.

Som led i gennemførelsen af den politiske aftale af 19. september 2018 om yderligere initiativer til styrkelse af indsatsen mod hvidvask og terrorfinansiering indføres en rapporteringsforpligtelse til bestyrelser i virksomheder omfattet af hvidvaskloven om advarsler om hvidvask eller terrorfinansiering fra andre landes myndigheder, eksterne revisorer og konsulenter samt fra whistleblowere.

Herudover indføres et forbud mod anvendelse af 500-eurosedler i Danmark, hvilket indebærer, at der ikke længere kan udleveres, veksles eller betales med 500-eurosedler i Danmark.

Det præciseres endvidere i hvidvaskloven, at beskyttelse mod ufordelagtig behandling eller ufordelagtige følger også omfatter tidligere ansatte, der indberetter virksomhedens eller personens overtrædelse eller potentielle overtrædelse af hvidvaskloven og regler udstedt i medfør heraf til en tilsynsmyndighed eller til en whistleblowerordning i virksomheden. Herunder indføres et specifikt forbud mod begrænsning af variabel aflønning på grundlag af, at den ansatte eller den tidligere ansatte har indberettet virksomhedens overtrædelse eller potentielle overtrædelse af hvidvaskloven og regler udstedt i medfør heraf.

Endelig indføres der et særskilt krav i hvidvaskloven om, at virksomheder og personer omfattet af loven skal kunne dokumentere, hvordan der er fulgt op på henvendelser til whistleblowerordningen om mistænkelige forhold.

Finanstilsynet skal anmode om eventuelle bemærkninger til udkast til lov om ændring af lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og finansiering af terrorisme (hvidvaskloven) og lov om finansiel virksomhed senest fredag den 18. januar 2019.
Bemærkninger kan sendes pr. e-mail på Hoeringer@ftnet.dk eller pr. post til Finanstilsynet, Århusgade 110, 2100 København Ø, Att.: fuldmægtig Cecilie Sander Bernbom eller specialkonsulent Jette Signe Kristensen. 

Lovforslaget forventes fremsat onsdag den 27. februar 2019.

Kontaktperson: fuldmægtig Cecilie Sander Bernbom eller specialkonsulent Jette Signe Kristiansen Direkte tlf.nr.: 33 55 82 39 eller 33 55 83 05. 

Eventuelle høringssvar offentliggør Finanstilsynet her på Høringsportalen.

Finanstilsynet er en styrelse i Erhvervs­ministeriet. Fi­nans­til­sy­nets pri­mære op­gave er at føre tilsyn med den finan­sielle sek­tor. Des­uden deltager Fi­nans­til­synet inden for sit an­svarsområde i lov­giv­nings- og EU-arbej­de om den finansielle sektor.

Lovforslag
Finanstilsynet
Samfundsstruktur
18-01-2019
18-03-2019
2018/2019
Cecilie Sander Bernbom
Hoeringer@ftnet.dk
17-12-2018

Dokumenter

Download alle filer som zip
Titel Filstørrelse
Høringsdokument
Høringsliste 418,901 kB
Høringsbrev 142,400 kB
Udkast til lovforslag 1,711 MB
Høringsnotat
Høringsnotat 560,944 kB
Høringssvar
Høringssvar 5,240 MB