Høring

Høring

Høring over bekendtgørelse om værdiansættelse af pensionshensættelser og pensionsordninger ved omvalg for firmapensionskasser

Høring over bekendtgørelse om værdiansættelse af pensionshensættelser og pensionsordninger ved omvalg for firmapensionskasser

Finanstilsynet har i dag sendt udkast til bekendtgørelse om værdiansættelse af pensionshensættelser og pensionsordninger ved omvalg for firmapensionskasser i høring. Hele udkastet kan downloades nedenfor.

 

Formålet med bekendtgørelsen er at fastsætte regler for, hvordan firmapensionskasser skal opgøre værdien af pensionshensættelserne, og hvordan firmapensionskasser skal opgøre værdien af et medlems eller en pensionsmodtagers produkt ved omvalg.

 

Bekendtgørelsen er en del af implementeringen af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2016/2341 af 14. december 2016 om arbejdsmarkedsrelaterede pensionskassers (IORP'ers) aktiviteter og tilsynet hermed (IORP II-direktivet). Bekendtgørelsen gennemfører delvist artikel 10, stk. 1, litra a og artikel 50, stk. 1, litra d, nr. ii, i IORP II-direktivet.

 

Bekendtgørelsen er ny. Bekendtgørelsen viderefører i al væsentlighed reglerne om opgørelse af værdien af pensionshensættelserne i den gældende bekendtgørelse nr. 1230 af 3. november 2015 om finansielle rapporter for firmapensionskasser (regnskabsbekendtgørelsen). Bekendtgørelsen viderefører desuden i al væsentlighed reglerne i bekendtgørelse nr. 382 af 9. april 2015 opgørelse af den økonomiske værdi af et medlems produkt ved omvalg i en firmapensionskasse (omvalgsbekendtgørelsen).

 

Udkastet er desuden sendt i høring hos en række organisationer.

 

Finanstilsynet skal anmode om eventuelle bemærkninger til bekendtgørelsen senest den 6. december 2018.

 

Bemærkninger kan sendes pr. e-mail på son@ftnet.dk eller pr. post til Finanstilsynet, Århusgade 110, 2100 København Ø, Att.: Simon Overballe-Nielsen.

 

Bekendtgørelsen forventes at træde i kraft den 13. januar 2019.

 

Kontaktperson: Simon Overballe-Nielsen

Direkte tlf.nr.: 33 55 83 31

 

Eventuelle høringssvar offentliggør Finanstilsynet her på Høringsportalen.Finanstilsynet er en styrelse i Erhvervs­ministeriet. Fi­nans­til­sy­nets pri­mære op­gave er at føre tilsyn med den finan­sielle sek­tor. Des­uden deltager Fi­nans­til­synet inden for sit an­svarsområde i lov­giv­nings- og EU-arbej­de om den finansielle sektor.Bekendtgørelser
Finanstilsynet
Samfundsstruktur
06-12-2018
06-02-2019
13-01-2019
2018/2019
Simon Overballe-Nielsen
son@ftnet.dk
20-11-2018

Dokumenter

Download alle filer som zip
Titel Filstørrelse
Høringsdokument
Høringsbrev 197,264 kB
Høringsliste 167,108 kB
Udkast til bekendtgørelse 153,126 kB
Høringssvar
Høringssvar 846,016 kB