Høring

Høring

Høring over bekendtgørelse om undtagelser fra lov om firmapensionskasser

Høring over bekendtgørelse om undtagelser fra lov om firmapensionskasser

Finanstilsynet har i dag sendt udkast til bekendtgørelse om undtagelser fra lov om firmapensionskasser i høring. Hele udkastet kan downloades nedenstående.

 

Den nye bekendtgørelse har til formål at undtage små firmapensionskasser med under 100 medlemmer fra en række regler i forslaget til lov om firmapensionskasser. Bekendtgørelsen viderefører undtagelserne om små pensionstilsagn, udarbejdelse af den skriftlige redegørelse for firmapensionskassernes investeringsprincipper og fastsættelse af risikosummen til 1 procent af de pensionsmæssige hensættelser. Den gældende bekendtgørelses undtagelse om bestyrelsesmedlemmers og direktørers egnethed og hæderlighed videreføres ikke.

 

Som noget nyt foreslås med henblik på at undgå at påføre mindre firmapensionskasser unødige byrder at undtage de omhandlede firmapensionskasser fra kravene om nøglefunktioner og udarbejdelse af vurdering af egen risiko.

 

Anvendelsesområdet for bekendtgørelsen udvides sammenlignet med den tidligere undtagelsesbekendtgørelse, idet lovforslaget til lov om firmapensionskasser ændrer medlemsbegrebet. Medlemsbegrebet er spaltet, således at der fremover sondres mellem potentielle medlemmer, medlemmer og pensionsmodtagere. Det nye medlemsbegreb omfatter kun tjenstgørende medlemmer, dvs. ansatte, der indbetaler pensionsbidrag.

 

Udkastet er desuden sendt i høring hos en række organisationer.

 

Finanstilsynet skal anmode om eventuelle bemærkninger til bekendtgørelsen senest den 28. november 2018.

 

Bemærkninger kan sendes pr. e-mail på msv@ftnet.dk eller pr. post til Finanstilsynet, Århusgade 110, 2100 København Ø, Att.: Morten Svane.

 

Bekendtgørelsen forventes at træde i kraft den 13. januar 2019.

 

Kontaktperson: Morten Svane

Direkte tlf.nr.: 33 55 84 48

 

Eventuelle høringssvar offentliggør Finanstilsynet her på Høringsportalen.

 

Finanstilsynet er en styrelse i Erhvervs­ministeriet. Fi­nans­til­sy­nets pri­mære op­gave er at føre tilsyn med den finan­sielle sek­tor. Des­uden deltager Fi­nans­til­synet inden for sit an­svarsområde i lov­giv­nings- og EU-arbej­de om den finansielle sektor.

Bekendtgørelser
Finanstilsynet
Samfundsstruktur
28-11-2018
28-01-2019
13-01-2019
2018/2019
Morten Svane
msv@ftnet.dk
01-11-2018

Dokumenter

Download alle filer som zip
Titel Filstørrelse
Høringsdokument
Høringsliste 167,108 kB
Høringsbrev 195,900 kB
Udkast til bekendtgørelse 109,189 kB
Høringssvar
Høringssvar 78,076 kB