Høring

Høring

Høring over bekendtgørelse om ledelse og sty-ring af firmapensionskasser

Høring over bekendtgørelse om ledelse og sty-ring af firmapensionskasser

Finanstilsynet har i dag sendt udkast til bekendtgørelse om ledelse og styring i høring. Hele udkastet kan downloades nedenstående.

 

Bekendtgørelsen er revideret som led i implementeringen af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2016/2341/EU af 14. december 2016 om arbejdsmarkedsrelaterede pensionskassers (IORP’ers) aktiviteter og tilsynet hermed (IORP II-direktivet). Udkastet til bekendtgørelse har bl.a. til formål at gennemføre hele eller dele af artiklerne 19, 21 og 25-28 i IORP II-direktivet.

 

Med henblik på at sikre en god styring af firmapensionskasser fastsætter IORP II-direktivet, at firmapensionskasserne skal have et effektivt ledelsessystem, der skal stå i et rimeligt forhold til arten, omfanget og kompleksiteten af firmapensionskassens virksomhed. Bekendtgørelsens regler udfylder IORP II-direktivets regler om en hensigtsmæssig, sund og forsigtig ledelse.

 

Udkastet er desuden sendt i høring hos en række organisationer.

 

Finanstilsynet skal anmode om eventuelle bemærkninger til bekendtgørelsen senest den 28. november 2018.

 

Bemærkninger kan sendes pr. e-mail på msv@ftnet.dk eller pr. post til Finanstilsynet, Århusgade 110, 2100 København Ø, Att.: Morten Svane.

 

Bekendtgørelsen forventes at træde i kraft den 13. januar 2019.

 

Kontaktperson: Morten Svane

Direkte tlf.nr.: 33 55 84 48

 

Eventuelle høringssvar offentliggør Finanstilsynet her på Høringsportalen.

 

Finanstilsynet er en styrelse i Erhvervs­ministeriet. Fi­nans­til­sy­nets pri­mære op­gave er at føre tilsyn med den finan­sielle sek­tor. Des­uden deltager Fi­nans­til­synet inden for sit an­svarsområde i lov­giv­nings- og EU-arbej­de om den finansielle sektor.

Bekendtgørelser
Finanstilsynet
Samfundsstruktur
28-11-2018
28-01-2019
13-01-2019
2018/2019
Morten Svane
msv@ftnet.dk
01-11-2018

Dokumenter

Download alle filer som zip
Titel Filstørrelse
Høringsdokument
Høringsliste 167,108 kB
Høringsbrev 199,404 kB
Udkast til bekendtgørelse 485,878 kB
Høringssvar
Høringssvar 551,021 kB