Høring

Høring

Forslag til dyrevelfærdslov

Forslag til dyrevelfærdslov

Lovforslagets formål

Formålet med lovforslaget er at gennemføre en forenkling af lovgivningsstrukturen på dyrevelfærdsområdet og derved gøre lovgivningen mere overskuelig og brugervenlig i praksis. Samtidig muliggør en bredere anvendelse af bemyndigelser, at reglerne hurtigere kan tilpasses udviklingen på området, især i forhold til anerkendte praktiske erfaringer og forskningsresultater.Lovforslagets indhold i hovedtræk

Lovforslaget er en rammelov for langt størstedelen af dyrevelfærdslovgivningen. Lov om dyreforsøg og lov om kloning og genmodificering af dyr m.v. er ikke medtaget i lovarbejdet, men vil blive sammenskrevet på et senere tidspunkt. Lovforslaget indebærer, at en række dyreartsspecifikke love på området ophæves, og med hjemmel i den nye dyrevelfærdslov, vil der blive fastsat en række dyreartsspecifikke bekendtgørelser, som indeholder de materielle bestemmelser fra de artsspecifikke love. Dette indebærer, at de artsspecifikke regler fremover mere fleksibelt kan ændres, når der er behov for det, f.eks. på baggrund af ny viden.


Foruden de dyreartsspecifikke velfærdslove ophæves lov om forbud mod hold af ræve og forbuddet indarbejdes i dyrevelfærdsloven. Endvidere ophæves lov om forbud mod slagtning og aflivning af drægtige produktionsdyr og heste i den sidste tiendedel af drægtighedsperioden og lov om forbud mod markedsføring m.v. samt indførsel og udførsel af skind og skindprodukter fra hunde og katte, idet der i stedet indsættes bemyndigelser i den nye dyrevelfærdslov til at fastsætte regler herom. Det drejer sig således om den overordnede dyrevelfærdslov med tilhørende bekendtgørelser, en lov om forsøgsdyr og kloning samt hundeloven.   Det samlede antal love på dyrevelfærdsområdet foreslås hermed reduceret fra 14 til 3 love.


Det bemærkes, at lov om hold af heste (hesteloven) udover bestemmelser om dyrevelfærdsforhold for heste ligeledes indeholder enkelte bestemmelser om lovpligtig ansvarsforsikring og objektivt erstatningsansvar for løsgående heste. Selvom bestemmelserne ikke har til formål at varetage dyrevelfærdsmæssige eller dyreetiske hensyn foreslås disse - på grund af bestemmelsernes beskedne antal og hensynet til overskueligheden i lovstrukturen – overført til dyrevelfærdsloven sammen med de øvrige dyrevelfærdsrelaterede bestemmelser i hesteloven. Lov om hunde (hundeloven) foreslås opretholdt som en særskilt lov, da loven hovedsageligt regulerer andre forhold end dyrevelfærd, bl.a. lovpligtig ansvarsforsikring og objektivt erstatningsansvar, forbud mod hold af særlige hunderacer. Miljø- og Fødevareministeriet finder det samtidig hensigtsmæssigt, at de enkelte bestemmelser i hundeloven, der relaterer sig til dyrevelfærd, flyttes til dyrevelfærdsloven og i tilhørende bekendtgørelse med hjemmel i dyrevelfærdsloven.

Lovforslaget er som udgangspunkt en strukturændring af lovgivningen på dyrevelfærdsområdet, men indeholder dog enkelte materielle ændringer samt visse sproglige tilpasninger.  


Lovudkastet forventes fremsat februar II 2019. Miljø- og fødevareministeren fastsætter tidspunktet for lovens ikrafttræden.


Lovforslag
Fødevarestyrelsen
Erhverv
16-11-2018
16-01-2019
2018/2019
Christin Lia
chrli@fvst.dk
11-10-2018

Dokumenter

Download alle filer som zip
Titel Filstørrelse
Høringsdokument
Forslag til dyrevelfærdslov 1,859 MB
Høringsbrev 175,201 kB
Høringsliste 151,034 kB
Sammenligningstabel 858,035 kB
Opdateret sammenligningstabel 898,021 kB
Høringsnotat
Høringsnotat 387,921 kB
Høringssvar
Høringssvar 1,915 MB
Høringssvar - Datatilsynet 254,804 kB