Høring

Høring

Bekendtgørelse om markedsmæssighed

Bekendtgørelse om markedsmæssigheden af aftaler om realisering af energibesparelser
Bekendtgørelsen er en udmøntning af § 46, stk. 3 og 4, i lov om elforsyning, § 28 c, stk. 4 og 5, i lov om naturgasforsyning og § 28 b, stk. 10 og 11, i lov om varmeforsyning, hvor det fremgår, at energi-, forsynings- og klimaministeren kan fastsætte regler om aftalers markedsmæssighed på området for realisering af energibesparelser. 

Nærværende bekendtgørelsesudkast fastsætter regler om dokumentationspligtens indhold og rækkevidde samt om sagsbehandling, herunder regler om at oplysninger og dokumentation skal indsendes elektronisk.

Herudover lægges der op til, at bekendtgørelsen fastsætter regler om Forsyningstilsynets vurdering af aftalers markedsmæssighed og om den skønsmæssige fastsættelse af den pris, herunder fastsættelse af den pris, der indgår i den økonomiske regulering af virksomheden, hvis kravene til dokumentation for en aftales markedsmæssighed ikke opfyldes. 

Endelig indeholder udkastet til bekendtgørelse en bestemmelse om bødestraf for overtrædelse af kravet om, at aftaler om realisering af energibesparelser skal foreligge i skriftlig form og kravet om, at der skriftligt skal udarbejdes et aftalebilag.

Bekendtgørelser
Energistyrelsen
Erhverv
06-11-2018
06-01-2019
01-12-2018
2018/2019
Erik Møller
ekm@ens.dk
09-10-2018