Høring

Høring

Høring over bekendtgørelse og vejledning

Høring over bekendtgørelse og vejledning

Finanstilsynet har i dag sendt udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om finansielle rapporter for forsikringsselskaber og tværgående pensionskasser samt vejledning om oplysninger om aktiver og forpligtelser til dagsværdi i årsrapporter for forsikringsselskaber i høring. Udkast til ændringsbekendtgørelse og vejledning kan downloades nedenfor.

De væsentligste ændringer i forhold til det hidtidige regelsæt er:

  • der indføres nye oplysningskrav om alternative investeringer
  • unoterede forsikringsselskaber skal ikke længere aflægge halvårsrapporter

  • reglerne for leasing tilpasses IFRS 16, der er den nye internationale regnskabsstandard for leasing

  • reglerne for indregning og måling af materielle investeringsaktiver ændres

  • kravene om oplysninger vedrørende følsomhedsanalyser ændres.

 

Ændringerne er nærmere omtalt i notat med bemærkninger til udkastets enkelte bestemmelser, som ligeledes kan downloades nedenfor.

Det er hensigten, at bekendtgørelsen skal træde i kraft den 1. januar 2019 med virkning for regnskabsår, der starter 1. januar 2019.

Udkastet er desuden sendt i høring hos en række organisationer.

Finanstilsynet skal anmode om eventuelle bemærkninger til bekendtgørelsen og vejledningen senest den 1. oktober 2018.

Bemærkninger kan sendes pr. e-mail på bbi@ftnet.dk eller pr. post til Finanstilsynet, Århusgade 110, 2100 København Ø, Att.: Bo Binder Iversen.  

Kontaktperson: Bo Binder Iversen

Direkte tlf.nr.: 33 55 84 05

Eventuelle høringssvar offentliggør Finanstilsynet her på Høringsportalen.

Finanstilsynet er en styrelse i Erhvervs- og Vækstministeriet. Fi­nans­til­sy­nets pri­mære op­gave er at føre tilsyn med den finan­sielle sek­tor. Des­uden deltager Fi­nans­til­synet inden for sit an­svarsområde i lov­giv­nings- og EU-arbej­de om den finansielle sektor.

Bekendtgørelser
Finanstilsynet
Samfundsstruktur
01-10-2018
01-12-2018
01-01-2019
2018/2019
Bo Binder Iversen
bbi@ftnet.dk
05-09-2018