Høring

Høring

Høring af bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om pristillæg for vindmølleproduceret elektricitet mv. (pristillægsbekendtgørelse)

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om pristillæg for vindmølleproduceret elektricitet mv.
Regeringen (Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti) og Dansk Folkeparti indgik den 26. september 2017 stemmeaftale om ny støttemodel for vind og sol i 2018-2019.

I februar 2018 besluttede parterne at ændre stemmeaftalen med tilføjelse af en særordning for mindre vindmølleprojekter på land.

Formålet med ordningen er, at indføre en særordning for mindre vindmølleprojekter på land, der endnu ikke er påbegyndt, men som er kommet i klemme i overgangen fra et støtteregime til et andet på grund af klagesager ved Planklagenævnet og/eller Miljø- og Fødevareklagenævnte i 2017. 

Til særordningen er der afsat en pulje på 40 mio. kr. (2018-priser). Puljen søges efter først-til-mølle-princippet. Der kan gives tilsagn inden for puljen inden udgangen af 2019. Det er blandt andet en forudsætning for at der kan gives tilsagn efter særordningen, at projektet maksimalt udgør seks vindmøller, at projektet har en lokalplan, inkl. VVM-redegørelse, der er vedtaget inden 1. januar 2017 og der har været behandling af en klagesag vedrørende projektet i Planklagenævnet eller Miljø- og Fødevareklagenævnet i 2017. Støtten udbetales i 20 år og nettilslutning skal være sket inden udgangen af 2020. For projekter, der opnår tilsagn inden det teknologineutrale udbud i 2018 er afgjort, gives tilsagn om en støttesats på 13 øre pr. kWh. Der kan ansøges om tilsagn om 13 øre pr. kWh hos Energistyrelsen frem til senest den 28. oktober 2018, og Energistyrelsen vil træffe afgørelse om tilsagn om 13 øre pr. kWh frem til senest den 26. november 2018. Når støttesatsen svarende til det højest vindende bud i det teknologineutrale udbud for 2018 er kendt, ændres bekendtgørelsen til den nye støttesats. Hvis puljen udnyttes inden udbuddet i 2018 er afgjort ændres bekendtgørelsen ikke til en ny støttesats svarende til det højeste vindende bud.

Bekendtgørelser
Energistyrelsen
Energi- og vandforsyning
29-08-2018
29-10-2018
2017/2018
Rasmus Zink Rasmussen
rzs@ens.dk
24-07-2018