Høring

Høring

Høring om ændring af Støtteberettigelsesregler for Den Europæiske Regionalfond og Den Europæiske Socialfond 2014-2020

Høring om ændring af Støtteberettigelsesregler for Den Europæiske Regionalfond og Den Europæiske Socialfond 2014-2020
Erhvervsstyrelsen har udarbejdet udkast til ændring af "Støtteberettigelsesregler for Regional- og Socialfonden 2014-2020". Udkastet sendes hermed i høring.

Hvis I har bemærkninger til udkastet, skal I sende dem til os senest:

fredag den 6. juli 2018.

I skal sende jeres høringssvar til Tina Raaby Jensen på tinraa@erst.dk.

De primære ændringer i støtteberettigelsesreglerne er følgende:

 • Projektansatte kan fremover blive deltidsansat på kontrakt, således at det er muligt for en projektmedarbejder at arbejde deltids på flere projekter for samme arbejdsgiver uden krav om at udarbejde timeregistrering. Der skal blot foreligge en ansættelseskontrakt, der opfylder kravene (s. 34 f.).

 • Standardsatsen for løn og naturalier forhøjes fra højeste dagpengesats til 250 kr. pr. time. Denne regel gælder udelukkende for projektmedarbejdere/-deltagere, hvor virksomheden er registreret som partner i projektet (s. 32).

 • For at give mere fleksibilitet i tilrettelæggelsen af projekterne fjerner vi bindingen på 37 timer pr. uge for projektdeltagere og projektmedarbejdere på standardsats. I stedet indfører vi en binding pr. måned på 160,33 timer (fx s. 33 og 42).

 • Vi indfører en ændret lønberegningsmetode for månedslønnede projektmedarbejdere, der holder ferie uden løn. På den måde undgår projekterne at få en lavere timesats i disse måneder (s. 37).

 • For at imødekomme ansøgere med et højt niveau af eksterne omkostninger i projektbudgettet, hvor det ikke er muligt at beregne et udokumenteret tillæg på 18 %, gør vi det nu muligt at ansøge om 18 % udokumenteret tillæg af de direkte udgifter til løn og revision. Tillægget vil være uden krav om sandsynliggørelse og vil derfor også kunne bruges af ansøgere, som ikke kan sandsynliggøre 18 % tillægget efter den normale beregningsmetode (s. 51 og 53 f.).

 • For at gøre det mere attraktivt at bruge reglen om 40 % udokumenteret tillæg af de direkte personaleudgifter for socialfondsprojekter skal tillægget ikke længere dække løn og underhold til projektdeltagere. Vi udvider desuden reglen til også at gælde for regionalfondsprojekter (s. 54 f.).

 • For at holde de administrative byrder nede, hæver vi grænsen for udgifter, der skal foretages markedsafsøgning for, fra kr. 10.000 til kr. 30.000. Vi forudsætter stadig, at projekterne køber sparsommeligt ind, men vi forlanger ikke længere, at projekterne indhenter dokumentation for indkøb under kr. 30.000 (s. 57).

 • Vi afskaffer samtykkeerklæringerne for projektdeltagere og projektmedarbejdere som følge af databeskyttelsesforordningen. I stedet skal tilsagnsmodtager og de økonomiske partnere i projekterne orientere de registrerede om deres rettigheder efter databeskyttelsesforordningen og databeskyttelsesloven, men det kræver ikke længere en underskrift fra de registrerede (s. 11-12).

 • Det bliver muligt for tilsagnsmodtager at bogføre udgifter på vegne af partnerne i projektet. Det betyder, at partnervirksomhederne ikke nødvendigvis skal oprette en særskilt projektdimension i deres regnskabssystem og derved får lettet en administrativ byrde (s. 67).

 • På baggrund af efterspørgsel fra kunderne bliver det muligt at registrere timer på lørdage og søndage for projektdeltagere og projektmedarbejdere på kompetenceudviklingsforløb (s. 47 f.).

 • Af forenklingshensyn er timer til transport for projektdeltagere ikke længere støtteberettigede (s. 48). 

 • Grænsen for revision af en økonomisk partners udgifter er hævet fra kr. 1,5 mio. til kr. 2,5 mio. inkl. det udokumenterede tillæg til øvrige omkostninger på 18 %/40 % (s. 70).

 • Begrebet ”kontraktansvarlig partner” ændres til ”tilsagnsmodtager”.

I kan finde høringsbrevet, udkast til ændring af Støtteberettigelsesreglerne og høringslisten her.
Andet materiale
Erhvervsstyrelsen
Erhverv
06-07-2018
06-09-2018
01-09-2018
2017/2018
Tina Raaby Jensen
tinraa@erst.dk
07-06-2018

Dokumenter

Download alle filer som zip
Titel Filstørrelse
Høringsdokument
Høringsbrev 313,085 kB
Støtteberettigelsesregler for Regional- og Socialfonden 2014-2020 2,078 MB
Høringsliste 484,774 kB
Høringsnotat
Høringsnotat 707,268 kB