Høring

Høring

Høring af udkast til to nye nettilslutningsbekendtgørelser

Bekendtgørelse om nettilslutning af vindmøller og solcelleanlæg og bekendtgørelse om nettilslutning af vindmøller
Det fremgår af stemmeaftalen mellem regeringen (Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti) og Dansk Folkeparti af 26. september 2017 om ny støttemodel for vind og sol i 2018-2019, at: "Reglerne for tilslutning af VE-anlæg til det kollektive elnet ensrettes, så leverandører af landvindmøller fremadrettet selv skal stå for nettilslutning."

Energistyrelsen har inddraget en arbejdsgruppe bestående af Dansk Energi, Energinet, Vindmølleindustrien, Danmarks Vindmølleforening og Dansk Solcelleforening i belysningen af muligheder og eventuelle udfordringer ved at harmonisere reglerne for nettilslutning for vindmøller og solceller forud for de kommende teknologineutrale udbud med vind og sol i 2018-2019. 

Energistyrelsen har blandt andet på baggrund af arbejdsgruppens bidrag udarbejdet nye regler for nettilslutning af vindmøller og solcelleanlæg. Bekendtgørelse om nettilslutning af vindmøller og solcelleanlæg er en udmøntning heraf.

I medfør af de nye nettilslutningsregler for vindmøller og solcelleanlæg skal anlægsejer blandt andet etablere og eje det interne opsamlingsnet frem til et tilslutningspunkt, som ikke ligger længere fra anlægget end den nærmeste 50-60 kV station, mens netvirksomheden om nødvendigt fører det kollektive opsamlingsnet frem til dette punkt. Anlægsejer og netvirksomhed kan efter gensidigt ønske aftale, at netvirksomheden fører det kollektive net frem til et tilslutningspunkt tættere på anlægget mod, at anlægsejer dækker samtlige omkostninger hertil. 

De nye nettilslutningsregler i bekendtgørelse om nettilslutning af vindmøller og solcelleanlæg gælder for anlæg på land og på havet, der er omfattet af en aftale om nettilslutning med net- eller transmissionsvirksomhed, som er indgået den 1. juli 2018 eller senere. De nye nettilslutningsregler gælder dog ikke for havvindmølleparker, uanset om de er omfattet af en nettilslutningsaftale, som er indgået før eller efter den 1. juli 2018. Det skyldes, at havvindmølleparkerne har afgivet bud under forudsætning af, at de er omfattet af de nugældende nettilslutningsregler. Havvindmølleparker vil således fortsat være omfattet af de nugældende nettilslutningsregler, som videreføres i bekendtgørelse om nettilslutning af vindmøller, jf. nærmere nedenfor.

Det er på denne baggrund, at det foreslås at ophæve bekendtgørelse nr. 393 af 26. april 2017 om nettilslutning af vindmøller og pristillæg for vindmølleproduceret elektricitet (nettilslutningsbekendtgørelse), og udskille bekendtgørelsen i tre nye bekendtgørelser: 1) bekendtgørelse om nettilslutning af vindmøller og solcelleanlæg, 2) bekendtgørelse om nettilslutning af vindmøller og 3) bekendtgørelse om pristillæg for vindmølleproduceret elektricitet. Pristillægsbekendtgørelsen sendes i separat høring. 

Bekendtgørelse om nettilslutning af vindmøller viderefører de nugældende regler om nettilslutning af vindmøller på land og på havet og vil gælde for anlæg, der er omfattet af en aftale om nettilslutning med net- eller transmissionsvirksomhed indgået før den 1. juli 2018. Bekendtgørelsen vil dog også gælde for havvindmølleparkerne, uanset om nettilslutningsaftale er indgået før eller efter den 1. juli 2018. Der er med den nye bekendtgørelse om nettilslutning af vindmøller ikke foretaget nogen materielle ændringer af de nugældende nettilslutningsregler for vindmøller.

Bekendtgørelser
Energistyrelsen
Energi- og vandforsyning
24-05-2018
24-07-2018
01-07-2018
2017/2018
Sobia Waheed
sow@ens.dk
26-04-2018