Høring

Høring

Høring af Bekendtgørelse om forebyggelse og håndtering af introduktion og spredning af invasive ikkehjemmehørende arter på EU-listen og om en national liste med handelsforbud m.v. over for invasive arter

Høring af Bekendtgørelse om forebyggelse og håndtering af introduktion og spredning af invasive ikkehjemmehørende arter på EU-listen og om en national liste med handelsforbud m.v. over for invasive arter

Hermed fremsendes i høring udkast til bekendtgørelse om forebyggelse og håndtering af introduktion og spredning af invasive ikkehjemmehørende arter på EU-listen og om en national liste med handelsforbud m.v. over for visse invasive arter.


Formålet med bekendtgørelsen er at forebygge eller begrænse en række invasive arters skadelige effekt i Danmark på en omkostningseffektiv måde. Med forslaget sikres det, at for eksempel den store indsats for at bekæmpe rynket rose i naturen ikke undermineres af, at man samtidig kan købe dem på planteskoler.


Bekendtgørelsen udmønter lov nr. 1554 af 19. december 2017 om ændring af lov om naturbeskyttelse og lov om havstrategi (National liste med handelsforbud m.v. over for visse invasive arter og nyaffattelse af bilag 1 til lov om havstrategi), der trådte i kraft d. 1. januar 2018.
Loven bemyndiger ministeren til i overensstemmelse med artikel 12, stk. 1, forordning 1143/2014 af 22. oktober 2014 om forebyggelse og håndtering af introduktion og spredning af invasive ikkehjemmehørende arter at udarbejde en national liste over invasive arter, der er problematiske på medlemsstatsplan i Danmark, og fastsætte supplerende regler om anvendelsen af forordningens artikel 7, stk. 1, og artikel 8 på disse invasive arter.
Bekendtgørelsesudkastet følger endvidere op på handling 4 og 5 i Miljø- og Fødevareministeriets "Handlingsplan mod invasive arter" fra 2017.
Bekendtgørelsen indeholder følgende hovedelementer:


1. En liste over invasive arter, der er problematiske i Danmark (den nationale liste), jf. bekendtgørelsens § 3 og bilag 4.
2. En oversigt over, hvilke forbud, der finder anvendelse på den enkelte invasive art på den nationale liste, jf. bekendtgørelsens § 3, stk. 2 og bilag 5.
3. Et tilladelsessystem for arter på den nationale liste, jf. § 6
4. Overgangsordninger for kæledyr og erhvervsmæssige bestande af invasive arter på listen.


Det bemærkes, at forbuddene alene vil omfatte levende enheder og dele heraf, der er i stand til at reproducere sig enten kønnet eller ukønnet. Hvis en sort af en planteart, der ellers bliver opført på den nationale liste både er steril og ikke danner rodskud, vil individer, der tilhører denne sort, ikke kunne optræde invasivt, og vil derfor ikke være omfattet af forbuddet.


Det bemærkes videre, at bekendtgørelsen ikke indeholder regler om bekæmpelse af invasive arter på den nationale liste.
Bekendtgørelsen ændrer i den gældende bekendtgørelse nr. 1088 af 18. juli 2016 om forebyggelse og håndtering af introduktion og spredning af invasive ikkehjemmehørende arter, der supplerer forordning 1143/2014 af 22. oktober 2014, og fastsætter regler om et tilladelsessystem, kontrol og straf i forhold til aktiviteter med invasive arter på EU-listen, over arter, der er problematiske på EU-niveau. Der tilsigtes ikke ændringer i den del af bekendtgørelsen, der vedrører EU-listen.


Høringssvar bedes sendt til Cristina Nissen, crnis@mst.dk,Jens Frydenberg, jfryd@mst.dk, og Miljø- og Fødevareministeriets hovedpostkasse mfvm@mfvm.dk senest d. 15. maj 2018.


Høringssvar offentliggøres på Høringsportalen (hoeringsportalen.dk). Ved at afgive høringssvaret samtykkes til offentliggørelse, herunder af afsenders navn og mailadresse. Det bemærkes, at høringsvar vil blive sendt til Miljø- og fødevareudvalget.

Bekendtgørelser
Miljøstyrelsen
Natur og klima
15-05-2018
15-07-2018
01-07-2018
Forslaget til bekendtgørelse indeholder en overgangsordning for visse arter, hvorefter ikrafttrædelse først sker 3 år efter ikrafttrædelse af bekendtgørelse.
2017/2018
10-04-2018

Dokumenter

Download alle filer som zip
Titel Filstørrelse
Høringsdokument
Udkast til bekendtgørelse 320,990 kB
Høringsbrev 147,276 kB
Høringsnotat
Høringsnotat 127,652 kB
Høringssvar
Høringssvar 791,565 kB