Høring

Høring

Høring vedrørende omarbejdning af POP-forordningen

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om persistente organiske miljøgifte (omarbejdning)

Europa-Kommissionen har fremsat forslag til omarbejdning af Europa-Parlamentets og Rådets forordning om persistente organiske miljøgifte (POP-forordningen).

POP-forordningen trådte i kraft den 29. april 2004 og nærværende forslag har, blandt andet, til formål at ajourføre denne forordning.

De nærmere beskrevne grunde til omarbejdning af POP-forordningen kan findes beskrevet i forslagets side 1-2.


EU-Dokumenter
Miljøstyrelsen
Miljø
05-04-2018
05-06-2018
Kommissionen foreslår, at ændring til POP-forordningen træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.
2017/2018
Mads Thelander
mathe@mst.dk
23-03-2018

Dokumenter

Download alle filer som zip
Titel Filstørrelse
Høringsdokument
Europa-Kommissionens forslag 628,657 kB
Bilag til Europa-Kommissionens forslag 330,351 kB
Høringsbrev 286,166 kB