Høring

Høring

Høring af forslag til direktiv om modtagefaciliteter i havne til aflevering af affald fra skibe

EU-Kommissionen har udsendt forslag til direktiv om modtagefaciliteter i havne til aflevering af affald fra skibe, om ophævelse af direktiv 2000/59/EF og om ændring af direktiv 2009/16/EF og direktiv 2010/65/EU.

EU-Dokumenter
Miljøstyrelsen
Miljø
09-03-2018
09-05-2018
Direktivets ikrafttræden fremgår af direktivforslagets artikel 26 og lyder: "Dette direktiv træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende."
2017/2018
Maria Bøje Petersen
mabpe@mst.dk
09-02-2018

Dokumenter