Høring

Høring

Høring over bekendtgørelse om kompetencekrav for ansatte i forsikringsselskaber, genforsikringsselskaber og ansatte hos en forsikringsformidler og en genforsikringsformidler

Høring over bekendtgørelse om kompetencekrav for ansatte i forsikringsselskaber, genforsikringsselskaber og ansatte hos en forsikringsformidler og en genforsikringsformidler

Finanstilsynet sender hermed udkast til bekendtgørelse om kompetencekrav for ansatte i forsikringsselskaber, genforsikringsselskaber og ansatte hos en forsikringsformidler og en genforsikringsformidler i høring.

 

Formålet med bekendtgørelsen er at gennemføre forsikringsdistributionsdirektivets kompetencekrav til ansatte hos en forsikringsdistributør.

 

Direktivet fastsætter alene en retlig ramme for faglige kompetencekrav, som det er op til de enkelte medlemslande at udfylde.

 

Bekendtgørelsen indeholder derfor krav om, at ansatte i forsikringsselskaber, genforsikringsselskaber og ansatte hos en forsikringsformidler og en genforsikringsformidler, der udøver forsikringsdistribution, skal besidde passende viden og færdigheder, således at de pågældende kan varetage deres opgaver og opfylde deres forpligtelser tilfredsstillende. Kompetencekravene er inddelt i en række jobfunktioner.

 

Der vil ikke være krav om et konkret uddannelsesforløb, men det afgørende vil være, om den pågældende har tilstrækkelige kompetencer til at bestride den ønskede stilling. Det vil således være uden betydning, hvorledes kompetencer er opnået, så længe den pågældende har den nødvendige teoretiske viden og praktiske kunnen. Vurderingen af og dokumentationen for, at kompetencekravene er opfyldt, vil foregå ved gennemførelse af en test.

 

Det er den enkelte virksomhed der vil være ansvarlig for at sikre, at deres medarbejdere har taget de relevante tests i forhold til medarbejdernes jobfunktion.

 

Med bekendtgørelsen indføres ligeledes et krav om efteruddannelse af forsikrings- og genforsikringsformidlere, ansatte i forsikrings- og genforsikringsselskaber samt ansatte hos forsikrings- og genforsikringsformidlere. Opfyldelsen af kravet om efteruddannelse og dokumentation herfor vil på samme måde som selve uddannelsen ske via gennemførelse af en test.

 

Bekendtgørelsen vurderes at medføre løbende administrative byrder på 39 mio. kr. og omstillingsomkostninger på 31,2 mio. kr.

Det foreslås, at bekendtgørelsen træder i kraft den 23. februar 2018.

 

Udkastet er sendt i høring hos en række myndigheder og organisationer.

 

Finanstilsynet skal anmode om eventuelle bemærkninger til bekendtgørelsen senest den 5. januar 2018.

 

Bemærkninger kan sendes pr. e-mail på kbn@ftnet.dk eller pr. post til Finanstilsynet, Århusgade 110, 2100 København Ø, Att.: Kamilla Bøgebjerg Nørlem.

 

Kontaktperson: Kamilla Bøgebjerg Nørlem

Direkte tlf.nr.: 41933535

 

Eventuelle høringssvar offentliggør Finanstilsynet her på Høringsportalen.

 

Finanstilsynet er en styrelse i Erhvervsministeriet. Fi­nans­til­sy­nets pri­mære op­gave er at føre tilsyn med den finan­sielle sek­tor. Des­uden deltager Fi­nans­til­synet inden for sit an­svarsområde i lov­giv­nings- og EU-arbej­de om den finansielle sektor.

Bekendtgørelser
Finanstilsynet
Samfundsstruktur
05-01-2018
05-03-2018
2017/2018
Kamilla Bøgebjerg Nørlem
kbn@ftnet.dk
03-01-2018

Dokumenter

Download alle filer som zip
Titel Filstørrelse
Høringsdokument
Udkast til bekendtgørelse 346,827 kB
Høringsbrev 86,690 kB
Høringsliste 149,861 kB