Høring

Høring

Høring over bekendtgørelse om god skik for forsikringsdistributører

Høring over bekendtgørelse om god skik for forsikringsdistributører

Finanstilsynet har i dag sendt udkast til bekendtgørelse om god skik for forsikringsdistributører i høring. Hele udkastet kan downloades nedenstående.

 

Formålet med bekendtgørelsen er at gennemføre dele af forsikringsdistributionsdirektivet.

 

De væsentligste konsekvenser af forslaget er bekendtgørelsen vil gælde for alle forsikringsdistributører – både forsikringsselskaber, forsikringsformidlere og en række accessoriske forsikringsformidlere.

 

Forsikringsdistributionsdirektivet indeholder en række oplysningskrav og god skik regler. Disse regler er gennemført direktivnært i bekendtgørelsen. Det drejer sig primært om forslagets § 3 om formkrav, § 4, stk. 1, som er den generelle god skik bestemmelse, § 14-16 vedrørende oplysningskrav, § 17 vedrørende udlevering af et standardiseret oplysningsdokument (IPID) ved distribution af skadesforsikringer, § 20 vedrørende obligatorisk krav og behovsanalyse, § 21 vedrørende rådgivning, § 24 om regler for kombinations- og pakkesalg og kapitel 12 om supplerende regler for forsikringsbaserede investeringsprodukter. 

 

I bekendtgørelsen er endvidere en række regler fra direktivet om urimelig handelspraksis. Reglerne er identiske med de regler, der findes i markedsføringsloven, men er medtaget i denne bekendtgørelse, da det er Finanstilsynet, der fører tilsyn med disse regler på det finansielle området. Det drejer sig om reglerne i § 4, stk. 2, og kapitel 4 og 5. 

 

I bekendtgørelsen findes endvidere en række eksisterende regler, som implementeringsudvalget har godkendt opretholdes for at sikre forbrugerbeskyttelsen på området. Det drejer sig om reglerne i §§ 1-13 der blev indført i forbindelse med den politiske aftale vedrørende garantifonden, §§ 18-19 om indgåelse og fornyelse af forsikringsaftaler, § 22 om rådgivning vedrørende skatteregler om offentlige tilskud, §§ 25-26 om regler i det løbende aftaleforhold.

 

I bekendtgørelsens kapitel 10 findes supplerende regler til uafhængige forsikringsformidlere, der som udgangspunkt er en videreførelse af gældende regler. Reglerne er i hovedtræk praktiske regler, som finder anvendelse, når en formidler vælger at markedsføre sig som værende uafhængig.

 

Bekendtgørelsen vurderes at medføre omstillingsomkostninger på 157,3 mio. kr. Det vurderes endvidere, at bekendtgørelsen vil medføre løbende administrative byrder i forbindelse med virksomhedernes opdatering af de standardiserede dokumenter, jf. forslagets § 17, men omkostningerne herved har ikke kunne estimeres.

 

Udkastet er desuden sendt i høring hos en række organisationer.

 

Finanstilsynet skal anmode om eventuelle bemærkninger til udkastet senest den 5. januar 2018.

 

Bemærkninger kan sendes pr. e-mail på kbn@ftnet.dk eller pr. post til Finanstilsynet, Århusgade 110, 2100 København Ø, Att.: Kamilla Bøgebjerg Nørlem.

 

Kontaktperson: Kamilla Bøgebjerg Nørlem

Direkte tlf.nr.: 41 93 35 35

 

Eventuelle høringssvar offentliggør Finanstilsynet her på Høringsportalen.

 

Finanstilsynet er en styrelse i Erhvervsministeriet. Fi­nans­til­sy­nets pri­mære op­gave er at føre tilsyn med den finan­sielle sek­tor. Des­uden deltager Fi­nans­til­synet inden for sit an­svarsområde i lov­giv­nings- og EU-arbej­de om den finansielle sektor.

Bekendtgørelser
Finanstilsynet
Samfundsstruktur
05-01-2018
05-03-2018
2017/2018
Kamilla Bøgebjerg Nørlem
kbn@ftnet.dk
03-01-2018

Dokumenter

Download alle filer som zip
Titel Filstørrelse
Høringsdokument
Udkast til bekendtgørelse 200,533 kB
Høringsbrev 188,704 kB
Høringsliste 148,688 kB