Høring

Høring

Høring om forslag til lov om deling af data i Erhvervsstyrelsen

Forslag til Lov om deling af data i Erhvervsstyrelsen

Regeringen ønsker at styrke skattevæsenets mulighed for at udføre en bedre og mere intelligent skattekontrol. Derfor har skatteministeren præsenteret en samlet kontrolpakke - Stærkere skattekontrol, styrket vejledning. Som en del af kontrolpakken indgår initiativer foreslået af en tværministeriel arbejdsgruppe, som blev nedsat for at se på mulighederne for et styrket myndighedssamarbejde mod svindel med moms og afgifter.


Den tværministerielle arbejdsgruppe har i en rapport "Forslag til en stærkere myndighedsindsats mod organiseret svindel" bl.a. foreslået et initiativ om styrket kontrol i registreringsfasen. Initiativet er forankret i Erhvervsstyrelsen og vedrører dels intelligent kontrol i virksomhedsregistreringen, dels en forbedring af visse af Erhvervsstyrelsens data. Lovforslaget har til formål at skabe lovhjemmel til indførelse af intelligent kontrol i registreringsfasen.


Det foreslås derfor, at Erhvervsstyrelsen får mulighed for til brug for styrelsens opgaver, at indsamle og behandle, herunder samkøre, oplysninger fra SKAT og andre offentlige myndigheder samt fra offentligt tilgængelige kilder. Samtidig foreslås det, at Erhvervsstyrelsen får adgang til nødvendige oplysninger i indkomstregisteret. Desuden foreslås det, at Erhvervsstyrelsen får mulighed for, at behandle, herunder samkøre, oplysninger, som styrelsen er i besiddelse af til brug for styrelsens kontrol- og tilsynsopgaver. Endvidere foreslås det, at Erhvervsstyrelsen kan videregive oplysninger til andre offentlige myndigheder, fx SKAT, til brug for deres kontrol- og tilsynsopgaver. Endelig foreslås det, at erhvervsministeren bemyndiges til at fastsætte nærmere regler om Erhvervsstyrelsens indsamling, behandling og videregivelse af oplysninger.


Lovforslag
Erhvervsstyrelsen
Erhverv
11-12-2017
11-02-2018
01-07-2018
2017/2018
Lene Holst Nielsen
leneho@erst.dk
13-11-2017

Dokumenter