Høring

Høring

Høring om ændring af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber og lov om finansiel virksomhed (Fastsættelse af krav om medlemskab af Garantifonden for skadesforsikringsselskaber (Fonden) for udenlandske skadesforsikringsselskaber og ændring af Fondens dækningsområde m.v.)

Finanstilsynet har den 27. oktober 2017 sendt udkast til forslag til lov om ændring af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber og lov om finansiel virksomhed (Fastsættelse af krav om medlemskab af Garantifonden for skadesforsikringsselskaber (Fonden) for udenlandske skadesforsikringsselskaber og ændring af Fondens dækningsområde m.v.) i offentlig høring.

Udkastet til lovforslag kan downloades nedenfor.

Det foreslås med lovforslaget, at der fastsættes krav om, at direkte tegnende skadesforsikringsselskaber med hjemsted i andre EU/EØS-lande, der via filial eller grænseoverskridende tjenesteydelsesvirksomhed tegner eller ønsker at tegne forbrugerforsikringer i Danmark, skal være medlemmer af Fonden, når der tegnes skadesforsikringsaftaler i Danmark. Et nyt medlem af Fonden skal betale et engangsbidrag til Fonden.

Det foreslås endvidere, at Fondens dækningsområde ændres, så Fonden kun dækker den virksomhed, som Fondens medlemmer har i Danmark og ikke i andre EU/EØS-lande.

Endelig foreslås dækningsperioden ændret for visse skadesforsikringsaftaler, der ikke kan gentegnes i tilfælde af et skadesforsikringsselskabs konkurs.

Udkastet til lovforslag er sendt i høring hos en række organisationer og myndigheder nærmere angivet i høringslisten, som kan downloades nedenfor.

Finanstilsynet skal anmode om eventuelle bemærkninger til udkastet til lovforslag senest fredag den 24. november 2017.

Bemærkninger kan sendes pr. e-mail til hoeringer@ftnet.dk med kopi til her@ftnet.dk.

Lovforslaget forventes fremsat i januar 2018.

Kontaktpersoner: Vicekontorchef Ulrik Poulsen og vicekontorchef Heidi Ravnholt

Direkte tlf.nr.: 41 93 35 76 (Ulrik Poulsen) og 33 55 84 41 (Heidi Ravnholt)

Eventuelle høringssvar offentliggøres af Finanstilsynet her på Høringsportalen. Svarene kan læses i 5 måneder efter, at høringsfristen er udløbet.

Finanstilsynet er en styrelse under Erhvervsministeriet. Fi­nans­til­sy­nets pri­mære op­gave er at føre tilsyn med den finan­sielle sek­tor. Des­uden deltager Fi­nans­til­synet inden for sit an­svarsområde i lov­giv­nings- og EU-arbej­det om den finansielle sektor.

Lovforslag
Finanstilsynet
Samfundsstruktur
24-11-2017
24-01-2018
01-01-2019
2017/2018
30-10-2017

Dokumenter

Download alle filer som zip
Titel Filstørrelse
Høringsdokument
Høringsliste 390,982 kB
Høringsbrev 189,023 kB
Lovforslag 371,714 kB
Høringsnotat
Høringsnotat 448,027 kB
Høringssvar
Høringssvar 674,562 kB