Høring

Høring

Fornyet høring over udkast til lovforslag om ændring af Lov om fremme af vedvarende energi

Lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi

Et udkast til Lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi (Indsættelse af frister for tilsagn om støtte, nettilslutning og ansøgning om udbetaling af støtte samt puljer i visse støtteordninger, midlertidig drift af elproduktionsanlæg på havet uden elproduktionstilladelse og nedjustering af balancegodtgørelse m.v.) har været i høring i perioden den 30. juni 2017 til den 14. august 2017.

Energistyrelsen har i forbindelse med høringen modtaget en henvendelse fra KL, der ønsker klarhed om, hvorvidt kommunerne skal have foretaget nettilslutning inden den 21. februar 2018 for at få muligheden for at opnå tilskud efter den grønne ordning.

Den grønne ordning er anmeldt og statsstøttegodkendt for vindmøller, der er nettilsluttet inden for perioden den 21. februar 2008 til den 20. februar 2018.
Det betyder, at udløbet af statsstøttegodkendelsen medfører at der udover krav om opnåelse af tilsagn om tilskud inden den 21. februar 2018, tillige skal ske nettilslutning inden denne dato.

Nettilslutningsfristen fremgår ikke af VE-lovens bestemmelser. For at skabe den fornødne klarhed og for at bringe overensstemmelse mellem VE-lovens bestemmelser og det bagvedliggende EU-retlige grundlag foreslås det, at der indsættes en frist for nettilslutning inden den 21. februar 2018 i VE-lovens bestemmelser om den grønne ordning.

Det bemærkes, at rammerne for statsstøttegodkendelse har været gældende siden dens godkendelse i 2008, hvorfor den foreslåede ændring i VE, hvor datoen for nettilslutning medtages i loven, alene er en ændring af formel karakter med det formål at skabe klarhed.

VE-lovens § 47, stk. 9, nr. 1-3 indeholder tre støtteordninger, hvorefter der ydes pristillæg for elektricitet, som leveres til det kollektive elforsyningsnet fra anlæg, som ikke er omfattet af stk. 4-8, som er nettilsluttet den 20. november 2012 eller senere, og som har en installeret effekt på under 500 kW. Det foreslås, at lovteksten til § 47, stk. 9 præciseres, i overensstemmelse med bemærkningerne til samme bestemmelse i lovforslag nr. 185 i 2015, således at det nu tydeligt kommer til at fremgå af bestemmelsens lovtekst, at der ikke kan ydes pristillæg til solcelleanlæg.

Da de foreslåede ændringer i form af indsættelse af nettilslutningsfrist i den grønne ordning og præcisingen af § 47, stk. 9, ikke var en del af den oprindelige høring, foretages nu en fornyet høring for så vidt angår de foreslåede ændringer.


Lovforslag
Energistyrelsen
Energi- og vandforsyning
02-10-2017
02-12-2017
01-01-2018
2017/2018
Ditte Parmer Simonsen
dps@ens.dk
29-09-2017

Dokumenter

Download alle filer som zip
Titel Filstørrelse
Høringsdokument
Høringsliste 118,777 kB
Høringsbrev 211,858 kB
Lovforslag 135,947 kB
Høringsnotat
Høringsnotat 637 kB
Høringssvar
Høringssvar 836 kB