Høring

Høring

Høring af udkast til bekendtgørelse om udpegning af drikkevandsressourcer

Høring af udkast til bekendtgørelse om udpegning af drikkevandsressourcer
Bekendtgørelsen fastlægger miljø- og fødevareministerens udpegninger af drikkevandsressourcer, dvs. områder med drikkevandsinteresser (OD), områder med særlige drikkevandsinteresser (OSD), indvindingsoplande til almene vandforsyninger uden for OSD, nitratfølsomme indvindingsområder (NFI), sprøjtemiddelfølsomme indvindingsområder (SFI) og indsatsområder (IO). Områderne vises i bekendtgørelsens bilag 1-4 samt på MiljøGIS. Bekendtgørelsen er sendt i 8 ugers høring. Miljøstyrelsen  har udarbejdet en miljørapport i henhold til bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM). Bekendtgørelsen i høring vil afløse bekendtgørelse nr. 246 af 15. marts 2017 om udpegning af drikkevandsressource.
Bekendtgørelser
Miljøstyrelsen
Miljø
22-12-2017
13-11-2017
19-03-2018
kontaktoplysninger: Katrine Foss-Pedersen, kafos@mst.dk
2016/2017
14-09-2017