Høring

Høring

Høring om udkast til bekendtgørelser som ændres som følge af MCP-direktivet, 2015/2193/EU af 25. november 2015 om begrænsning af visse luftforurenende emissioner fra mellemstore fyringsanlæg

Høring af udkast til 11 bekendtgørelser og udkast til luftvejledningens kapitel 6 vedrørende regulering af mellemstore fyringsanlæg samt udkast til miljøvurdering, SMV – implementering af direktivet om mellemstore fyringsanlæg (MCP-direktivet)
Hermed sendes udkast til 11 bekendtgørelser, der vedrører miljøregulering af mellemstore fyringsanlæg, i ekstern høring. Den ene bekendtgørelse er ny, mens 10 bekendtgørelser er ændringer af eksisterende bekendtgørelser. Høringen omfatter desuden udkast til nyt kapitel 6 i luftvejledningen. Endelig omfatter høringen udkast til miljøvurdering af den nye bekendtgørelse om mellemstore fyringsanlæg.

Bemærk, at Miljøstyrelsen skal venligst anmode om at modtage eventuelle høringssvar senest den 25. september 2017 kl. 12:00. Høringssvar bedes sendt til mst@mst.dk med kopi til heira@mst.dk med angivelse af journalnummer ”MST-52105-00013” i emnefeltet.

Udkast til ny bekendtgørelse om mellemstore fyringsanlæg samt ændringer i miljøtilsynsbekendtgørelsen og luftkvalitetsbekendtgørelsen implementerer Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2015/2193 af 25. november 2015 om begrænsning af visse luftforurenende emissioner fra mellemstore fyringsanlæg (MCP direktivet).

Ændringer i de øvrige bekendtgørelser og luftvejledningen er konsekvensrettelser som følge af implementering af direktivet. Ud over direktivets bestemmelser indeholder den nye bekendtgørelse om mellemstore fyringsanlæg også bestemmelser, som viderefører visse gældende krav i den danske regulering af mellemstore fyringsanlæg.

I Luftkvalitetsbekendtgørelsen, godkendelsesbekendtgørelsen, standardvilkårsbekendtgørelsen, spildevandsbekendtgørelsen og maskinværkstedsbekendtgørelsen er der også ændringer, som ikke relaterer sig til implementeringen af direktivet om mellemstore fyringsanlæg.

Se venligst vedhæftede høringsbrev for yderligere detaljer. 

De modtagne høringssvar vil blive offentliggjort på Høringsportalen. Ved afgivelse af høringssvar samtykkes til offentliggørelse af høringssvaret, herunder afsenders navn og mailadresse.

Liste over bekendtgørelser som sendes i høring og relevant kontaktperson fremgår af vedhæftede høringsbrev.


Bekendtgørelser
Miljøstyrelsen
Miljø
24-09-2017
25-11-2017
19-12-2017
Bemærk at høringsfristen er mandag d. 25. september kl. 12.00.
2016/2017
Heidi Ravnborg
heira@mst.dk
24-08-2017