Høring

Høring

Høring over udkast til lov om ændring af lov om vandforsyning og miljøbeskyttelse vedr. underretning om påbud, samt dispensation fra og vejledningspligt om drikkevandskvalitetskrav

Høring over udkast til lov om ændring af lov om vandforsyning og miljøbeskyttelse vedr. underretning om påbud, samt dispensation fra og vejledningspligt om drikkevandskvalitetskrav
Forslaget indeholder tre mindre ændringer i miljøbeskyttelsesloven og vandforsyningsloven. Ændringer skal sikre nødvendig underretning til Landbrug- og Fiskeristyrelsen, tilvejebringe klar lovhjemmel til at henlæge dispensationsadgangen fra drikkevandskvalitetskravene til kommunalbestyrelsen svarende til nugældende regler samt tilvejebringe bemyndigelse til at indføre en vejledningspligt for kommuner og private mht. vandforsyninger, der i gennemsnit indvinder mindre end 10 m3 vand pr. dag.
Lovforslag
Miljøstyrelsen
Miljø
21-08-2017
21-08-2017
01-01-2018
2016/2017
Jurist Hanne Berg
hvb@mst.dk
19-07-2017