Høring

Høring

Høring over udkast til forslag til lov om ændring af lov om elforsyning, lov om fremme af vedvarende energi, lov om naturgasforsyning og lov om Energinet.dk (Overførsel af opgaver fra Energinet.dk til energi-, forsynings- og klimaministeren)


Udkast til forslag til lov om ændring af lov om elforsyning, lov om fremme af vedvarende energi, lov om naturgasforsyning og lov om Energinet.dk (Overførsel af opgaver fra Energinet.dk til energi-, forsynings- og klimaministeren) sendes hermed i høring. Der er frist for at give høringssvar den 17. august 2017.

Lovforslaget udmønter bl.a. dele af den politiske aftale om PSO af 17. november 2016 og indebærer, at en række opgaver vedrørende administration af støtte- og tilskudsordninger til vedvarende energi og anden miljøvenlig energiproduktion samt relaterede myndighedsopgaver skal overføres fra Energinet.dk til energi-, forsynings- og klimaministeren.

Bestemmelserne i lov om elforsyning og lov om naturgasforsyning om, at energi-, forsynings- og klimaministeren ved en årlig redegørelse orienterer Folketinget om el- og naturgasforsyningen foreslås ophævet, idet ministeren orienterer Folketinget om disse forhold ved andre lejligheder.

Endvidere foreslås bestemmelsen i § 48 i lov om fremme af vedvarende energi om pristillæg til elproduktionsanlæg, som anvender flere forskellige vedvarende energikilder, ophævet, idet statsstøttegodkendelsen er udløbet, og ingen anlæg er omfattet af ordningen.

Endelig foreslås der foretaget enkelte justeringer i lov om elforsyning for at skabe et klarere grundlag for at træffe afgørelser om sanktioner, idømme bødestraf for overtrædelser og skabe klarhed om klageadgangen til Energiklagenævnet i forhold til afgørelser, som træffes i medfør af forordninger på elområdet.

Modtagne høringssvar vil blive sendt til Folketingets Energi-, Forsynings- og Klimaudvalg og offentliggjort på Høringsportalen.

Spørgsmål vedrørende høringen kan rettes til:
- De foreslåede ændringer i elforsyningsloven: Dijana Dmitruk, tlf. 33 92 66 37, ddm@ens.dk
- De foreslåede ændringer i VE-loven: Maria Louise Flachs, tlf. 33 92 75 48, malfl@ens.dk
- De foreslåede ændringer i naturgasforsyningsloven og lov om Energinet.dk: Johnni Sørensen, tlf. 33 92 49 48, jso@ens.dk
- Generelt: Margit Rankin Malmsteen, tlf. 33 95 58 11, mrm@ens.dk


Lovforslag
Energistyrelsen
Energi- og vandforsyning
17-08-2017
17-01-2018
01-01-2018
2016/2017
03-07-2017

Dokumenter

Download alle filer som zip
Titel Filstørrelse
Høringsdokument
Høringsbrev 118,514 kB
Høringsliste 212,947 kB
Udkast til lovforslag 443,301 kB
Høringsnotat
Høringsnotat 145,724 kB
Høringssvar
Høringssvar 535,670 kB