Høring

Høring

Høring over udkast til lovforslag om ændring af Lov om fremme af vedvarende energi

Lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi

Formålet med lovforslaget er bl.a. at tydeliggøre, at en række støtteordninger omfattet af EU’s statsstøtteregler er tidmæssigt afgrænset, hvilket betyder, at ordningerne har en udløbsdato i medfør af de bagvedliggende EU-retlige grundlag. Det betyder, at der ikke kan gives tilsagn om støtte i medfør af ordningerne efter de pågældende udløbsdatoer, uden at det vil være i strid med EU-retten. VE-lovens bestemmelser om tilsagn om støtte for de pågældende støtteordninger er ikke afgrænset i henhold til udløbsdatoerne. For at bringe overensstemmelse mellem VE-loven og de EU-retlige statsstøttegrundlag foreslås det, at der indsættes en frist for at opnå tilsagn om støtte i medfør af de pågældende støtteordninger i VE-loven i overensstemmelse med udløb af statsstøtteordningerne. Det indebærer for den grønne ordning, at der udover frist for opnåelse af tilsagn om tilskud indsættes frist for ansøgning om udbetaling af tilskud. Fristen for ansøgning om udbetaling af tilskud foreslås fastsat til 2 år efter udløb af ordningen. Det medfører for støtteordningen for elektricitet produceret på små anlæg, der anvender biogas eller forgasningsgas fremstillet ved biomasse som energikilde (i det følgende benævnt små biogasanlæg), støtteordningen for elektricitet fra særlige anlæg, der anvender biomasse som energikilde (i det følgende benævnt særlige biomasseanlæg, og støtteordningerne for elektricitet fra andre VE-teknologier end solcelleanlæg, herunder bølgekraft, vandkraft og solfangere, at der udover frist for opnåelse af tilsagn om pristillæg indsættes frist for nettilslutning og ansøgning om udbetaling af pristillæg. Fristen for nettilslutning foreslås fastsat til 2 år efter udløb af ordningen, og fristen for ansøgning om udbetaling af pristillæg foreslås fastsat til 3 måneder efter udløb af nettilslutningsfrist. Med indsættelse af frist for at opnå tilsagn om støtte i VE-loven vil det fremgår af VE-loven, at der alene kan gives tilsagn om støtte indtil udløb af den pågældende statsstøtteordning. Formålet med indsættelse af fristerne for nettilslutning og ansøgning om udbetaling af støtte er, at der ikke flere år efter udløb af det statsstøtteretlige grundlag ansøges om udbetaling.  

Endvidere foreslås indsat et loft i form af en pulje på 1 MW i støtteordningerne for henholdsvis små biogasanlæg, for særlige biomasseanlæg, og for hver af støtteordningerne for andre VE-teknologier end solcelleanlæg, herunder bølgekraft, vandkraft og solfangere (VE-lovens § 47, stk. 9). Formålet med indsættelse af loftet er, at der ikke sker en uforudset og ukontrolleret udbygning i medfør af støtteordningerne.

Desuden foreslås det, at der indsættes en ansøgningsfrist for udbetaling af forhøjet pristillæg for elektricitet fra solcelleanlæg med en installeret effekt på 400 kW eller derunder, der er nettilsluttet senest den 10. juni 2013, og for udbetaling af forhøjet pristillæg for elektricitet fra fælles solcelleanlæg, der er nettilsluttet senest den 10. juni 2013.

Endvidere foreslås det, at tidsbegrænse muligheden for at opnå forhøjet pristillæg for elektricitet fra solcelleanlæg, der er nettilsluttet den 11. juni 2013 eller senere, ved at indsætte en seneste frist for nettilslutning og frist for ansøgning om udbetaling af pristillæg.  

Derudover foreslås indsat en mulighed for midlertidig drift af elproduktionsanlæg på havet uden elproduktionstilladelse. Der kan således opstå tilfælde, hvor det er nødvendigt at sikre, at et elproduktionsanlæg på havet, såsom en havvindmøllepark kan drives midlertidigt uden elproduktionstilladelse, eksempelvis i forbindelse med misligholdelse af et realkreditlån i en havvindmøllepark, hvor realkreditinstituttet som ufyldestgjort panthaver overtager og driver anlægget i en begrænset periode Den foreslåede ændring er et nødvendigt supplement til muligheden for efter lov om elforsyning, jf. lovbekendtgørelse nr. 418 af 25. april 2016 (herefter benævnt elforsyningsloven) at give dispensation til at drive et elproduktionsanlæg over 25 MW uden bevilling i disse særlige tilfælde. Ændringen vil ligeledes sikre driften af elproduktionsanlæg på havet på 25 MW eller derunder i disse situationer. 

Med lovforslaget foreslås en nedjustering af balancegodtgørelsen, som gives i kompensation for de udgifter som vindmølleejere har. Balancegodtgørelsen skal i gennemsnit dække vindmølleejeres balanceringsomkostninger. I forbindelse med den løbende kontrol af balancegodtgørelsen er der fundet grundlag for nedjustering af godtgørelsen i overensstemmelse med Europa-Kommissionens godkendelser af ordningen. 

Endelig foreslås en konsekvensrettelse af lovens henvisning til VVM-processen, der i forenklet form er videreført i den nye lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).

Lovforslag
Energistyrelsen
Energi- og vandforsyning
14-08-2017
14-08-2017
01-01-2018
Eventuelle spørgsmål vedrørende udkast til lovforslag kan rettes til: Vedr. ændringer - indsættelse af frister, puljer mv. i støtteordninger i medfør af VE-loven: • Ditte Parmer Simonsen: dps@ens.dk, tel.: 3392 7900. • Sobia Waheed: sow@ens.dk, tel: 3392 6636. Vedr. ændring - mulighed for midlertidig drift af elpropduktionsanlæg på havet uden elproduktionstilladelse: • Maria Gry Stigø: mgs@ens.dk, tel.: 3392 4944. • Gülsüm Koc: gk@ens.dk, tel.: 3392 4947.
2016/2017
Ditte Parmer Simonsen
dps@ens.dk
30-06-2017

Dokumenter

Download alle filer som zip
Titel Filstørrelse
Høringsdokument
Høringsbrev 229,151 kB
Høringsliste 118,509 kB
Lovforslag 908,804 kB
Høringsnotat
Høringsnotat 637 kB
Høringssvar
Høringssvar 2,517 MB