Høring

Høring

Høring over udkast til forslag til lov om ændring af adoptionsloven (Bemyndi-gelse til at indgå aftale med Færøerne om danske og færøske regler om adopti-on)

Høring over udkast til forslag til lov om ændring af adoptionsloven (Bemyndi-gelse til at indgå aftale med Færøerne om danske og færøske regler om adopti-on)
Børne- og Socialministeriet sender hermed vedlagte udkast til forslag til lov om ændring af adoptionsloven (Bemyndigelse til at indgå aftale med Færøerne om danske og færøske regler om adoption i høring).
Det færøske Lagting har besluttet, at Færøerne overtager sagsområdet person-, familie- og arveret den 29. juli 2018. Dette omfatter også adoptionslovgivningen. Som et led i overtagelsen samarbejder færøske og danske myndigheder om at sikre, at overtagelsen ikke får betydning for borgernes retsstilling.
Som led heri foreslås det, at børne- og socialministeren får en bemyndigelse til at indgå aftaler om forholdet mellem danske og færøske regler om adoption. Herved bliver det muligt at opretholde den gældende ordning for behandlingen af sager om adoption, når adoptionsansøgeren ikke har et nært slægtskab eller andet særligt til-knytningsforhold til barnet eller dettes forældre (fremmedadoption). Det vil navnlig få betydning i sager, hvor barnet har bopæl i udlandet og formidles til adoption gennem en godkendt formidlende organisation (international fremmedadoption).
Børne- og Socialministeriet skal anmode om at modtage eventuelle bemærkninger til udkastet senest den 9. august 2017. Bemærkningerne bedes sendt til: Familie-ret@sm.dk. Eventuelle spørgsmål kan rettes til undertegnede på npwi@sm.dk eller 41 85 12 79.
Med venlig hilsen
Neel Pryds Winkel
Lovforslag
Børne- og Socialministeriet
Social og omsorg
09-08-2017
09-10-2017
29-07-2018
2016/2017
Neel Pryds Winkel
npwi@sm.dk
27-06-2017

Dokumenter

Download alle filer som zip
Titel Filstørrelse
Høringsdokument
Udkast til lovforslag 400,038 kB
Høringsbrev 16,864 kB
Høringsliste 15,170 kB
Høringsnotat
Høringsnotat 80,082 kB
Høringssvar
Høringssvar 341,060 kB