Høring

Høring

Høring over udkast til bekendtgørelse om et prisloft for opvarmet vand eller damp fra affaldsforbrændingsanlæg.

Bekendtgørelse om et prisloft for opvarmet vand eller damp fra affaldsforbrændingsanlæg.

Bekendtgørelsen fastsætter regler om det prisloft, som affaldsforbrændingsanlæg er underlagt, når de producerer og leverer opvarmet vand eller damp ved forbrænding af affald.

Bekendtgørelsen viderefører i vid udstrækning den gældende prisloftbekendtgørelse, men indeholder to større indholdsmæssige ændringer, der bl.a. er foranlediget af, at der siden den gældende prisloftbekendtgørelse blev udstedt i 2012, er foretaget omstilling til produktion på biomasse på flere af de centrale kraftvarmeanlæg.

Efter den gældende bekendtgørelse medregnes ikke investeringer i centrale kraftvarmeanlæg, som er foretaget af andre end anlæggets ejere. Desuden beregnes prisloftet ud fra den antagelse, at de centrale kraftvarmeanlæg udelukkende anvender fossile brændsler (dvs. afgiftspligtige brændsler).

Formålet med justeringerne i forhold til den gældende bekendtgørelse er således, at Energitilsynet ved beregning af prisloftet for affaldsforbrændingsanlæg skal:

  • medtage et tillæg, som sikrer, at investeringer i centrale kraftvarmeanlæg, der ikke medtages efter de gældende regler, indgår i prisloftet, og

  • lægge det centrale kraftvarmeanlægs faktiske brændselsanvendelse til grund ved beregningen af prisloftet.

Herudover er der foretaget sproglige og strukturelle justeringer for at øge bekendtgørelsens læsevenlighed. Endelig er der i forhold til den gældende bekendtgørelse foretaget enkelte indholdsmæssige tilpasninger, herunder for at kodificere gældende administrativ praksis.

Ændringerne i prisloftbekendtgørelsen i forhold til den gældende bekendtgørelse fremgår af det vedlagte skema.

Energistyrelsen vil i løbet af foråret i forlængelse af arbejdet med den ny prisloftbekendtgørelse udarbejde en revideret vejledning, som sendes i høring inden den udgives.

Bekendtgørelser
Energistyrelsen
Energi- og vandforsyning
19-04-2017
19-06-2017
01-07-2017
2016/2017
Thomas Bjerring Qvist
tbq@ens.dk
22-03-2017

Dokumenter

Download alle filer som zip
Titel Filstørrelse
Høringsdokument
Høringsbrev 117,866 kB
Beskrivelse af ændringer 227,207 kB
Bekendtgørelse 45,157 kB
Høringsliste 225,019 kB
Høringsnotat
Høringsnotat 637,035 kB
Høringssvar
Høringssvar 2,461 MB