Høring

Høring

Udkast til ændring af bilag til bekendtgørelse om indsatsprogrammer for vandområdedistrikter og bilag til bekendtgørelse om miljømål for overfladevandområder og grundvandsforekomster

Udkast til ændring af bilag til bekendtgørelse om indsatsprogrammer for vandområdedistrikter og bilag til bekendtgørelse om miljømål for overfladevandområder og grundvandsforekomster

Indsatsprogrammet for vandområdeplanerne 2015- 21 er fastlagt i bilag til bekendtgørelse nr. 795 af 24. juni 2016 om indsatsprogrammer for vandområdedistrikter, mens miljømål er fastlagt i bekendgørelse nr. 794 af 24. juni 2016 om miljømål for overfladevandevandområder og grundvandsforekomster. 

På baggrund af henvendelser fra nogle få kommuner, er Miljøstyrelsen blevet opmærksom på, at der er grund til at justere nogle faktuelle forhold i indsatsprogrammet for så vidt angår vandløb. Der er primært tale om justeringer, der vedrører indsatser fra første vandplanperiode, som burde have været  videreført til anden planperiode. Som følge heraf har Miljøstyrelsen besluttet at tilrette bekendtgørelserne, så de nu er retsvisende.

Det bemærkes, at der ikke foretages ændringer i bekendtgørelsens paragraffer.

Ændringerne i bilagene vil blive indarbejdet i nye hovedbekendtgørelser hhv. om indsatsprogram og om miljømål. Endvidere vil der i den forbindelselse samtidig ske en tilretning af WebGIS i forhold til enkelt indsatser.

Bekendtgørelser
Miljøstyrelsen
Miljø
06-06-2017
04-06-2017
2016/2017
Bjørn Howe Jessen
bhoje@mst.dk
07-03-2017